ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

 

ในการเริ่มต้น ให้ตรวจสอบ ข้อกำหนดในการลงคะแนน เพื่อดูว่าคุณสามารถลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนในรัฐแคลิฟอร์เนียได้หรือไม่

ชาวแคลิฟอร์เนียต้องลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนอย่างน้อย 15 วันก่อนวันการเลือกตั้ง สำหรับวันที่และกำหนดเวลาการเลือกตั้งที่สำคัญอื่นๆ โปรดไปที่ วันเลือกตั้งและแหล่งข้อมูล หากเลยกำหนดเวลาการลงทะเบียนสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง ในการเลือกตั้งส่วนใหญ่ คุณอาจไปที่ สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณ ศูนย์ลงคะแนน หรือสำนักงานย่อยที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณ ในช่วง 14 วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง และรวมถึงวันเลือกตั้ง เพื่อขอลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนแบบมีเงื่อนไข และลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเฉพาะกาล กระบวนการนี้เรียกว่า การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง

เมื่อคุณลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถลงคะแนนในการเลือกตั้งระดับรัฐและระดับท้องถิ่นทั้งหมดได้ คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนอีกครั้ง เว้นแต่คุณจะเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนพรรคการเมืองที่คุณชื่นชอบใหม่ หากคุณย้ายที่อยู่ คุณสามารถอัปเดตข้อมูลที่อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียของคุณได้โดยการลงทะเบียนใหม่ ทางออนไลน์ หรือโดยการส่งใบสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นกระดาษ 

คุณยังสามารถส่งจดหมายที่ลงนามแล้วไปยัง สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลปัจจุบันของคุณ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการย้ายที่อยู่ของคุณ และแจ้งวันเกิดและที่อยู่ปัจจุบันของคุณ แม้ว่าจะอยู่ในเทศมณฑลอื่นก็ตาม อย่างไรก็ตาม หากคุณได้อัปเดตข้อมูลที่อยู่ของคุณที่สำนักงานกรมยานยนต์หรือบริการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกาแล้ว การลงทะเบียนของคุณจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยที่อยู่ใหม่ของคุณ

คุณสมบัติในการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนน

ในการขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติในการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลงคะแนน

ในการขึ้นทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลงคะแนนในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีอายุ 16 หรือ 17 ปี และ
  • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดในการลงคะแนน

คุณจะได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนโดยอัตโนมัติในวันเกิดอายุครบ 18 ปี

คุณจะลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนให้ทันกำหนดเวลาได้อย่างไร

การรับใบสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบบกระดาษ

หากคุณต้องการลงทะเบียนโดยใช้ใบสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบบกระดาษ คุณสามารถรับใบสมัครได้ที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑล ห้องสมุด สำนักงานกรมยานยนต์ หรือที่ทำการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริกา เป็นสิ่งสำคัญที่ใบสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของคุณจะต้องกรอกให้ครบถ้วน และประทับตราไปรษณีย์หรือนำไปส่งด้วยตนเองที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณอย่างน้อย 15 วันก่อนการเลือกตั้ง

หากต้องการขอให้ส่งใบสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแบบกระดาษถึงคุณ โปรดโทร (800) 345-VOTE(8683) หรืออีเมลไปที่ เจ้าหน้าที่กองการเลือกตั้ง

วิธีกรอกบัตรลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนีย (PDF)

ฉันจะระบุตัวตนของฉันเมื่อลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนได้อย่างไร

ในใบสมัครลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะให้กรอกหมายเลขใบอนุญาตขับขี่หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือคุณสามารถใช้หมายเลขสี่ตัวสุดท้ายบนบัตรประกันสังคมของคุณได้ หากคุณไม่มีใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชนของรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือบัตรประกันสังคม คุณสามารถเว้นช่องว่างนั้นได้ เจ้าหน้าที่กองการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณจะกำหนดหมายเลขให้กับคุณ ซึ่งจะใช้ระบุตัวคุณในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

พลเมืองใหม่

หากคุณจะได้เป็นพลเมืองสหรัฐฯ ก่อนการเลือกตั้งครั้งถัดไปไม่ถึง 15 วัน คุณอาจยังสามารถลงทะเบียนและลงคะแนนได้ ในการดำเนินการนี้ คุณต้องไปที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณ ก่อนที่หน่วยเลือกตั้งจะปิดในวันเลือกตั้ง คุณต้องนำหลักฐานว่าคุณเป็นพลเมืองสหรัฐฯ และลงนามในแบบฟอร์มแจ้งว่าคุณมีสิทธิลงคะแนนในรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือการลงคะแนนของพลเมืองใหม่ (PDF) โปรดติดต่อ สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง (การลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามเงื่อนไข)

ในการเลือกตั้งที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณ คุณสามารถลงทะเบียนและลงคะแนนแบบ “มีเงื่อนไข” ได้ที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณ แม้ว่าจะพ้นกำหนดเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 15 วันแล้วก็ตาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง

นักศึกษาวิทยาลัยและผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

หากคุณเป็นชาวแคลิฟอร์เนียที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากบ้านขณะเข้าเรียนในวิทยาลัย โรงเรียนพาณิชย์ หรือโรงเรียนเทคนิค หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาชั่วคราว โปรดดู นักศึกษาวิทยาลัยและผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

คุณได้ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนแล้วหรือยัง

หากต้องการทราบว่าขณะนี้คุณได้ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนหรือไม่ โปรดไปที่ ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของคุณ

เมื่อใดควรลงทะเบียนใหม่เพื่อลงคะแนน

ลงทะเบียนใหม่เพื่อลงคะแนน ในกรณีต่อไปนี้

  • คุณเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์
  • คุณเปลี่ยนชื่อ หรือ
  • คุณเปลี่ยนตัวเลือกพรรคการเมืองใหม่

ในฐานะผู้ลงคะแนนในรัฐแคลิฟอร์เนีย โปรดทราบว่าวันที่ของการเลือกตั้งท้องถิ่นในบางพื้นที่จะไม่ตรงกับวันที่เลือกตั้งทั่วทั้งรัฐ กำหนดเวลาปิดการลงทะเบียน 15 วันสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเหล่านี้จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวันเลือกตั้งจริง หากคุณต้องการทราบกำหนดเวลาการเลือกตั้งท้องถิ่น โปรดติดต่อ สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณ หรือไปที่ การเลือกตั้งที่จัดขึ้นโดยเทศมณฑล

วิธียกเลิกการลงทะเบียนของฉัน

หากคุณได้ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนในรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ในปัจจุบัน และต้องการยกเลิกการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของคุณ คุณสามารถดำเนินการได้โดยกรอก แบบฟอร์มการขอยกเลิกการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (PDF) และส่งไปที่ สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณ หากคุณมีคำถามใดๆ คุณสามารถติดต่อสำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณหรือสายด่วนผู้ลงคะแนนเสียงของเลขาธิการแห่งรัฐได้ที่ (800) 345-VOTE (8683)

Check My Voter Status