มีรายชื่อสำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลและข้อมูลการติดต่อสำนักงานเหล่านั้นให้ในหน้าสำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของเรา หรือคุณสามารถโทรศัพท์ถึงศูนย์สายด่วนสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงของเลขาธิการรัฐได้ที่หมายเลขโทรฯฟรี (855) 345-3933 เพื่อขอข้อมูลการติดต่อสำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณ

สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลมีเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นภาษาต่างๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษให้ ตามที่กฎหมายของรัฐบาลกลางกำหนด กรุณาติดต่อสำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณโดยตรง เพื่อสอบถามว่าเทศมณฑลของคุณมีเอกสารเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเป็นภาษาของคุณให้หรือไม่