กำหนดเวลาการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนียปี
วันที่เลือกตั้ง การขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง การขอบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
บัตรเลือกตั้งที่กรอกแล้ว
รวมทั้งบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียง
ทางไปรษณีย์

8 พฤศจิกายน 2022

7:00 น. ถึง 20:00 น.

General Election

ออนไลน์ หรือประทับตราไปรษณีย์ภายใน
วันที่ 24 ตุลาคม 2022

หรือ

ท่านสามารถลงทะเบียนที่”ตามเงื่อนไข” และลงคะแนนเสียงที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำเขตของท่านหลังจากครบกำหนดเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 15 วันแล้ว

ต้องได้รับภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 บัตรลงคะแนนที่นำส่งด้วยตนเอง: ต้องนำส่งภายในเวลาปิดทำการเลือกตั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2022 บัตรลงคะแนนที่ส่งทางไปรษณีย์: ต้องประทับตราไปรษณีย์ในวันที่หรือก่อนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2022 และสำนักงานการเลือกตั้งประจำเคาน์ตี้ต้องได้รับบัตรลงคะแนนดังกล่าวภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2022

สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงคนหนึ่ง

Official Voter Information Guide