กำหนดเวลาการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนียปี
วันที่เลือกตั้ง การขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง การขอบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
บัตรเลือกตั้งที่กรอกแล้ว
รวมทั้งบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียง
ทางไปรษณีย์

วันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2022

เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น.

หลักโดยตรงทั่วทั้งรัฐ

ออนไลน์ หรือประทับตราไปรษณีย์ภายใน
วันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2022

หรือ

ท่านสามารถลงทะเบียนที่”ตามเงื่อนไข” และลงคะแนนเสียงที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำเขตของท่านหลังจากครบกำหนดเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 15 วันแล้ว

ต้องมาถึงภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 บัตรลงคะแนนที่จัดส่งเป็นการส่วนตัว: จะต้องส่งภายในวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2022 บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์: ต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในหรือก่อนวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 2022 และสำนักงานการเลือกตั้งประจำเขตของท่านได้รับไม่เกินวันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2022

สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงคนหนึ่ง

คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียง