กำหนดเวลาการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนียปี
วันที่เลือกตั้ง การขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง การขอบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
บัตรเลือกตั้งที่กรอกแล้ว
รวมทั้งบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียง
ทางไปรษณีย์

5 มีนาคม 2024

7:00 น. ถึง 20:00 น.

การเลือกตั้งประธานาธิบดี ขั้นต้น

ออนไลน์ หรือประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2024

หรือ

ท่านสามารถลงทะเบียนที่”ตามเงื่อนไข” และลงคะแนนเสียงที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำเขตของท่านหลังจากครบกำหนดเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 15 วันแล้ว

ต้องมาถึงภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 บัตรลงคะแนนที่นำส่งด้วยตนเองต้องนำส่งภายในเวลาปิดทำการ เลือกตั้งในวันที่ 5 มีนาคม 2024 และบัตรลงคะแนนที่ส่งทางไปรษณีย์ต้องประทับตราไปรษณีย์ในวันที่ หรือก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2024 และสำนักงานการเลือกตั้งประจำเคาน์ตี้ต้องได้รับบัตรลงคะแนน ดังกล่าวภายในวันที่ 12 มีนาคม 2024

สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงคนหนึ่ง

Official Voter Information Guide