กำหนดเวลาการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนียปี

 

วันเลือกตั้ง การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คำขอลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์ บัตรลงคะแนนที่กรอกเสร็จแล้ว
รวมถึงบัตรลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ด้วย

5 พฤศจิกายน 2024

07.00 น. ถึง 20.00 น.

การเลือกตั้งทั่วไป

ตราประทับไปรษณีย์หรือทางออนไลน์ภายใน
21 ตุลาคม 2024

หรือ

ท่านสามารถขึ้นทะเบียน “แบบมีเงื่อนไข” แล้วลงคะแนนเสียงได้ที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำเเคาน์ตีของท่านหลังวันครบกำหนดการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งระยะเวลา 15 วัน

ต้องมาถึงภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2024 บัตรลงคะแนนเสียงที่นำส่งด้วยตนเอง: ต้องส่งก่อนปิดการเลือกตั้งในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2024, บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์: จะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในหรือก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2024 และสำนักงานการเลือกตั้งประจำเคาน์ตีของท่านต้องได้รับภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2024

สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงคนหนึ่ง

Official Voter Information Guide