ท่านเลขาธิการรัฐ Shirley N. Weber เชิญชวนท่านให้ร่วมกระจายข่าวเกี่ยวกับเครื่องมือและข้อมูลที่มีคุณค่าต่างๆ ที่มีอยู่บนหน้าเว็บเพจของ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย

บทความตัวอย่าง และข้อความตัวอย่างที่ได้ยกมาในที่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ สภาหอการค้า องค์กรไม่หวังผลกำไร คลินิกดูแลสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการในชุมชนต่างๆ ที่ใช้ภาษานี้ในการกระตุ้นและเตรียมความพร้อมให้กับพลเมืองที่มีสิทธิในการเลือกตั้งทุกคนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ขอให้พิจารณาเพิ่มบทความ หรือข้อความเกี่ยวกับเว็บเพจการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในแคลิฟอร์เนียลงในจดหมายข่าว อีเมล หรือเว็บไซต์

ในการช่วยกระจายข่าวเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลการลงคะแนนเสียงและความช่วยเหลือที่เลขาธิการรัฐได้เสนอใน 10 ภาษานั้น ท่านอาจต้องการแสดงหรือแจกจ่ายโปสเตอร์/ใบปลิว "ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงหรือยัง? (Registered to vote?)"

บริเวณสำหรับนั่งรอที่สำนักงานของท่านได้มีการจัดเตรียมเพื่อฉายดีวีดี หรือ วีดีโอออนไลน์หรือไม่? ท่านสามารถทำให้การรอนั้นดูเหมือนสั้นลงได้ในขณะที่ท่านกระจายข่าวเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยการฉาย การประกาศเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสักหนึ่งรายการหรือมากกว่านั้นในภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน ทั้งนี้ หัวข้อต่างๆ ได้แก่ ใครบ้างที่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ วิธีการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง สิ่งที่คาดหวังเมื่อลงคะแนนเสียงที่คูหาเลือกตั้ง และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หากต้องการดูข้อความเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเหล่านี้ โปรดดูที่หน้าเว็บเพจ ประกาศสาธารณะสำหรับข้อมูลเพื่อผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voter Information Public Service Announcements) ของเลขาธิการรัฐ

ด้วยการมีส่วนร่วมของท่าน พลเมืองที่มีสิทธิในการเลือกตั้งทุกคนในรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีความพร้อมในการเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลต่างๆ เพื่อจะได้เป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีความกระตือรือร้นและทราบข้อมูลพร้อม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ทีมบริการด้านการศึกษาและการเข้าถึงของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voter Education and Outreach Services Team) ของเลขาธิการรัฐ ทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (916) 651-3070

บทความและข้อความตัวอย่าง

บทความตัวอย่าง:

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใหม่สามารถค้นหาข้อมูลความช่วยเหลือทางออนไลน์ได้ในสิบภาษา

การออกเสียงเลือกตั้งเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรามีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนีย เลขาธิการรัฐ Shirley
N. Weber สนับสนุนให้พลเมืองที่มีสิทธิ์ทุกคนลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนและเข้าร่วม
ในการเลือกตั้ง เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ที่เข้ามาเป็นพลเมืองใหม่และบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการได้รับเอกสารการเลือกตั้งในภาษาสเปน, จีน, ฮินดี, ญี่ปุ่น, เขมร, เกาหลี, ตากาล็อก,
 ไทย หรือเวียดนาม ทางเลขาธิการจึงนำเสนอการลงทะเบียนเลือกตั้งออนไลน์ที่เว็บไซต์ RegisterToVote.ca.gov และมีเว็บเพจ “Voting in California (การลงคะแนนเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย)” ในภาษาต่าง ๆ เหล่านี้จำนวนสิบเพจให้ใช้งาน รวมทั้งภาษาอังกฤษ

หากต้องการทราบข้อมูลเคล็ดลับเกี่ยวกับสิ่งที่ควรนำติดตัวเมื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีประโยชน์สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โปรดดูข้อมูลที่เว็บเพจ “Voting in California (การลงคะแนนเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย)” ที่เว็บไซต์ www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/ หรือโทรติดต่อสายด่วนสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของ
เลขาธิการรัฐที่หมายเลข (800) 345-VOTE (8683)

ข้อความตัวอย่าง:

ท่านลงทะเบียนเลือกตั้งในแคลิฟอร์เนียแล้วหรือยัง วันสุดท้ายในการลงทะเบียนเลือกตั้งสำหรับทุกการเลือกตั้งคือ 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง ลงทะเบียนได้ง่าย ๆ ที่เว็บไซต์ RegisterToVote.ca.gov ในการเลือกตั้งที่ทางเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งประจำเคาน์ตี้เป็นผู้ดำเนินการ ท่านสามารถลงทะเบียนแบบ “มีเงื่อนไข” และออกเสียงเลือกตั้งที่สำนักงานการเลือกตั้ง
ประจำเคาน์ตี้ได้หลังจากเลยกำหนด 15 วันในการลงทะเบียนสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ตลอดไปจนถึงวันเลือกตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ Conditional Voter Registration (การลงทะเบียนแบบมีเงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง) นอกจากนี้ ท่านยังสามารถไปที่หน้าข้อมูล “Voting in California” (การลงคะแนนเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย) ของเลขาธิการรัฐที่เว็บไซต์ http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/ หรือโทรติดต่อหมายเลข (800) 345-VOTE (8683)