ท่านเลขาธิการรัฐ Alex Padilla เชิญชวนท่านให้ร่วมกระจายข่าวเกี่ยวกับเครื่องมือและข้อมูลที่มีคุณค่าต่างๆ ที่มีอยู่บนหน้าเว็บเพจของ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย

บทความตัวอย่าง และข้อความตัวอย่างที่ได้ยกมาในที่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจ สภาหอการค้า องค์กรไม่หวังผลกำไร คลินิกดูแลสุขภาพ และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการในชุมชนต่างๆ ที่ใช้ภาษานี้ในการกระตุ้นและเตรียมความพร้อมให้กับพลเมืองที่มีสิทธิในการเลือกตั้งทุกคนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ขอให้พิจารณาเพิ่มบทความ หรือข้อความเกี่ยวกับเว็บเพจการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในแคลิฟอร์เนียลงในจดหมายข่าว อีเมล หรือเว็บไซต์

ในการช่วยกระจายข่าวเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลการลงคะแนนเสียงและความช่วยเหลือที่เลขาธิการรัฐได้เสนอใน 10 ภาษานั้น ท่านอาจต้องการแสดงหรือแจกจ่ายโปสเตอร์/ใบปลิว "ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงหรือยัง? (Registered to vote?)"

บริเวณสำหรับนั่งรอที่สำนักงานของท่านได้มีการจัดเตรียมเพื่อฉายดีวีดี หรือ วีดีโอออนไลน์หรือไม่? ท่านสามารถทำให้การรอนั้นดูเหมือนสั้นลงได้ในขณะที่ท่านกระจายข่าวเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยการฉาย การประกาศเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสักหนึ่งรายการหรือมากกว่านั้นในภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปน ทั้งนี้ หัวข้อต่างๆ ได้แก่ ใครบ้างที่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ วิธีการลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง สิ่งที่คาดหวังเมื่อลงคะแนนเสียงที่คูหาเลือกตั้ง และวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย์ หากต้องการดูข้อความเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเหล่านี้ โปรดดูที่หน้าเว็บเพจ ประกาศสาธารณะสำหรับข้อมูลเพื่อผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voter Information Public Service Announcements) ของเลขาธิการรัฐ

ด้วยการมีส่วนร่วมของท่าน พลเมืองที่มีสิทธิในการเลือกตั้งทุกคนในรัฐแคลิฟอร์เนียจะมีความพร้อมในการเข้าถึงเครื่องมือและข้อมูลต่างๆ เพื่อจะได้เป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่มีความกระตือรือร้นและทราบข้อมูลพร้อม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ทีมบริการด้านการศึกษาและการเข้าถึงของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Voter Education and Outreach Services Team) ของเลขาธิการรัฐ ทางอีเมล หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (916) 651-3070

บทความและข้อความตัวอย่าง

บทความตัวอย่าง:

ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่หาความช่วยเหลือทางออนไลน์เป็นภาษาต่างๆ ได้ถึงสิบภาษา

การลงคะแนนเสียงเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทำในฐานะพลเมืองของประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในฐานะเจ้าหน้าที่สูงสุดเกี่ยวกับการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนีย เลขาธิการรัฐ Alex Padilla จึงขอสนับสนุนให้พลเมืองทุกคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการของบุคคลที่เพิ่งได้รับสถานะเป็นพลเมืองของสหรัฐฯ และบุคคลอื่นๆ ที่ต้องการรับเอกสารการเลือกตั้งเป็นภาษาสเปน จีน ฮินดู ญี่ปุ่น เขมร เกาหลี ตากาล็อค ไทย หรือเวียดนาม เลขาธิการรัฐจึงได้จัดบริการการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงทางออนไลน์ RegisterToVote.ca.gov และจัดทำหน้าเว็บ "ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่" ขึ้นชุดหนึ่งเป็นภาษาเหล่านี้ทั้งหมด รวมทั้งภาษาอังกฤษด้วย

หากต้องการดูคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วยเมื่อคุณไปยังหน่วยลงคะแนนเสียง คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ และข้อมูลอื่นๆ ที่มีประโยชน์สำหรับผู้ลงคะแนนเสียง กรุณาไปที่หน้า ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่ ที่ https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/thai/reaching-new-voters หรือโทรศัพท์ถึงศูนย์สายด่วนสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงของเลขาธิการรัฐที่หมายเลข (855) 345-3933

ข้อความตัวอย่าง:

ท่านขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือยัง? วันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งใดๆ คือ 15 วันก่อนวันเลือกตั้ง การขึ้นทะเบียนทำได้ง่ายที่เว็บไซต์ RegisterToVote.ca.gov  ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งที่จัดโดยเจ้าหน้าที่เลือกตั้งประจำเทศมณฑลของท่าน ท่านสามารถขึ้นทะเบียน “แบบมีเงื่อนไข” และลงคะแนนเสียงได้ที่สำนักงานเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของท่านหลัง 15 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้ง  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voter Registration) นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูข้อมูลได้ที่หน้าเว็บ "การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย" (Voting in California) ของสำนักงานเลขาธิการรัฐที่ http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/thai หรือโทรไปที่ (855) 345-3933