เพื่อขึ้นทะเบียนสำหรับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านต้อง:

Check My Voter Status

ขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง