ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนในแคลิฟอร์เนียสามารถตัดสินใจได้ว่าจะลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งหรือลงคะแนนทางไปรษณีย์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมให้เลือกคำถามที่แสดงด้านล่าง

ลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้ง

การเลือกตั้งทางไปรษณีย์

ทำบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ของท่านสูญหาย / ต้องการเปลี่ยนใบใหม่ใช่ไหม

การเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์สำหรับทหารและผู้ที่อยู่นอกประเทศ

Check My Voter Status


ลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้ง

ในการส่งบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ ท่านจะต้องเป็นผู้ลงคะแนนเสียงที่ขึ้นทะเบียนแล้ว หากท่านเชื่อว่าท่านได้ลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถยืนยันการลงทะเบียนของท่านทางออนไลน์ได้โดยใช้เครื่องมือ

หากท่านยังไม่ได้ลงทะเบียน ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ RegisterToVote.ca.gov ในการลงทะเบียนเพื่อเลือกตั้ง ท่านจะได้รับตัวเลือกในการเป็น "“ผู้ลงคะแนนเสียงทาง ไปรษณีย์ถาวร" ซึ่งหมายความว่าท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์โดยอัตโนมัติก่อนการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

การเลือกตั้งทางไปรษณีย์

แทนที่จะไปออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ท่านสามารถเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ที่จะส่งถึงท่านได้

หลังจากที่ท่านได้เลือกตั้งแล้ว ให้ใส่บัตรเลือกตั้งในซองจดหมายที่ให้ไว้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดบนซองจดหมายแล้ว

ท่านสามารถส่งคืนบัตรเลือกตั้งของท่านได้โดย

 1. ทำการจัดส่งไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเลือกตั้งของเทศมณฑลของท่าน
  • สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงโดยส่งทางไปรษณีย์นั้นจะต้องประทับตราไปรษณีย์ในหรือก่อนวันการเลือกตั้ง และได้รับจากสำนักงานการเลือกตั้งประจำเขตพื้นที่ของคุณภายใน 7 วันหลังจากวันการเลือกตั้ง
  • หากท่านไม่แน่ใจว่าบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ของท่านจะมาถึงทันเวลาหรือไม่หากส่งทางไปรษณีย์ ให้นำไปส่งที่หน่วยเลือกตั้งใดก็ได้ในรัฐ ระหว่างเวลา 07.00 น. ถึง 20.00 น. ในวันเลือกตั้ง
 2. ส่งคืนด้วยตนเองไปยังหน่วยเลือกตั้งหรือสำนักงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเลือกตั้งของเทศมณฑลของท่าน;
  • บัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ที่จัดส่งด้วยตนเอง จะต้องจัดส่งไม่เกินเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนที่เวลา 20.00 น. ในวันเลือกตั้ง
 3. หย่อนบัตรเลือกตั้งของท่านลงในกล่องหย่อนบัตรเลือกตั้งของเทศมณฑลของท่าน; หรือ
  • บัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ที่จัดส่งด้วยตนเองไปยังสถานที่หย่อนบัตรเลือกตั้ง จะต้องจัดส่งไม่เกินเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนที่เวลา 20.00 น. ในวันเลือกตั้ง
 4. อนุญาตให้บุคคลอื่นคืนบัตรเลือกตั้งในนามของท่านได้
  • ใคร ๆ ก็สามารถคืนบัตรเลือกตั้งของท่านให้ท่านได้ ตราบเท่าที่พวกเขาไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการคืนบัตรให้ เพื่อให้มีการนับบัตรเลือกตั้งของท่าน ท่านต้องกรอกข้อมูลในส่วนของการอนุญาตที่อยู่ด้านนอกซองจดหมายของบัตรเลือกตั้งของท่าน

เมื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเลือกตั้งของเทศมณฑลของท่านได้รับบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์แล้ว จะเปรียบเทียบลายเซ็นของท่านบนซองจดหมายที่ส่งคืนกับลายเซ็นบนบัตรลงทะเบียนสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกัน เพื่อรักษาความลับของบัตรเลือกตั้งของท่าน บัตรเลือกตั้งจะถูกแยกออกมาจากซองจดหมาย จากนั้นจะถูกนับคะแนน

บัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ที่ถูกต้องทั้งหมดจะถูกนับในการเลือกตั้งทุก ๆ ครั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์หรือความใกล้ชิดของเชื้อชาติใด ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่บัตรเลือกตั้งได้รับการตรวจสอบและใส่ลงในตาราง โปรดไปที่คำอธิบายของเราเกี่ยวกับ การแจ้งผลการลงคะแนน อย่างเป็นทางการ

การลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรก

เมื่อคุณได้ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะขอให้คุณระบุหมายเลขใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขบัตรประจำตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือหมายเลขสี่หลักสุดท้ายของบัตรประกันสังคม หากคุณเป็นผู้ทำการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก และคุณไม่ได้ระบุข้อมูลนี้ในขั้นตอนการลงทะเบียน และคุณต้องการที่จะ:

ลงคะแนนเสียงผ่านทางไปรษณีย์: ก่อนที่จะทำการลงคะแนน โปรดส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณให้แก่เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งประจำเขตของคุณ หากคุณขอบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์โดยผ่านทางแอปพลิเคชัน Vote-by-Mail Ballot คุณสามารถส่งสำเนาเอกสารประจำตัวของคุณพร้อมกับใบสมัครของคุณได้ทางแอปพลิเคชัน หากคุณไม่ดำเนินการให้เอกสารดังกล่าวก่อนการลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเลือกตั้งประจำปรเทศของคุณที่ติดต่อหาคุณเมื่อบัตรเลือกตั้งถึงมือคุณแล้ว ทั้งนี้เพื่อขอหลักฐานแสดงตัวตนที่กำหนด คุณจะต้องแสดงเอกสารระบุตัวตนในรูปแบบที่ยอมรับได้ต่อเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งประจำประเทศของคุณก่อน เจ้าหน้าที่จึงจะสามารถเปิดซองลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ของคุณได้ หากไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณได้ จะไม่มีการซองลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ของคุณ และบัตรลงคะแนนเสียงของคุณจะเป็นโมฆะ 

มาลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง: ก่อนที่จะรับบัตรลงคะแนนเสียงที่หน่วยเลือกตั้งของคุณ อาจจะมีการขอให้คุณแสดงเอกสารระบุตัวตนที่ยอมรับได้

ตัวอย่างเอกสารระบุตัวตนที่ยอมรับได้มีดังนี้ สำเนาใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภคล่าสุด คู่มือข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเขตที่คุณได้รับจากสำนักงานการเลือกตั้งประจำประเทศของคุณ หรือเอกสารอื่นที่ตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาลส่งถึงคุณ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชนประจำรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือบัตรประจำตัวนักเรียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของบัตรประจำตัวที่จะใช้เมื่อคุณทำการลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบรายชื่อเอกสารระบุตัวตนที่ใช้ได้ทั้งหมด (รูปแบบไฟล์ PDF)โทรสายด่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งฟรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ (855) 345-3933หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งประจำประเทศของคุณ 

สถานะของบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ของท่าน

กฎหมายการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตราที่ 3017(c) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเลือกตั้งของเทศมณฑลกำหนดขั้นตอนในการติดตามและยืนยันการได้รับบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ และเพื่อให้ข้อมูลนี้สามารถหาได้โดยระบบการเข้าถึงทางออนไลน์โดยใช้เว็บไซต์แผนกการเลือกตั้งของเทศมณฑลหรือผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์โทรฟรี

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของบัตรเลือกตั้งของท่านได้โดยไปที่ “สถานะผู้ลงคะแนนเสียงของฉัน.”

Where's My Ballot?

ขณะนี้เลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังเสนอ Where’s My Ballot?—วิธีการใหม่สำหรับผู้ลงคะแนนเสียงในการติดตามและรับการแจ้งเกี่ยวกับสถานะของบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ของพวกเขา ขับเคลื่อนโดย BallotTrax ซึ่ง Where’s My Ballot?จะช่วยให้ผู้ลงคะแนนเสียงทราบว่าบัตรเลือกตั้งของตนอยู่ที่ไหน และสถานะของบัตรเลือกตั้งในทุก ๆ ขั้นตอน

ผู้ลงคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนไว้จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล ข้อความ หรือข้อความเสียงจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเลือกตั้งของเทศมณฑลเกี่ยวกับสถานะของบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ของผู้ลงคะแนนเสียง รวมไปถึง:

 • เมื่อส่งมอบบัตรเลือกตั้งแล้ว
 • วันที่คาดว่าจะส่งมอบบัตรเลือกตั้งของผู้ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ลงคะแนนเสียง
 • หากบัตรเลือกตั้งของผู้ลงคะแนนเสียงถูกส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเลือกตั้งของเทศมณฑล อันเนื่องมาจาก USPS ไม่สามารถส่งมอบได้
 • เมื่อเทศมณฑลได้รับบัตรเลือกตั้งที่กรอกเรียบร้อยแล้วของผู้ลงคะแนนเสียง
 • ไม่ว่าจะมีการยอมรับบัตรเลือกตั้งที่กรอกเรียบร้อยแล้วของผู้ลงคะแนนเสียง หรือเหตุผลที่ไม่สามารถยอมรับบัตรเลือกตั้งได้ก็ตาม และคำแนะนำของขั้นตอนที่ผู้ลงคะแนนเสียงสามารถดำเนินการเพื่อให้บัตรเลือกตั้งได้รับการยอมรับ
 • กำหนดเส้นตายสำหรับผู้ลงคะแนนเสียงในการส่งคืนบัตรเลือกตั้งของตนเอง หากเทศมณฑลไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งที่กรอกสมบูรณ์แล้วของผู้ลงคะแนนเสียงตามวันที่ระบุตามที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการเลือกตั้งของเทศมณฑลกำหนด

ลงทะเบียนที่WheresMyBallot.sos.ca.gov เพื่อรับอีเมลอัตโนมัติ SMS (ข้อความ) หรือการแจ้งทางเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งของท่าน

Where'sMyBallot?มีให้บริการในทุกเทศมณฑลในรัฐแคลิฟอร์เนีย

วิธีการลงคะแนนสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐฯ

พรรคการเมืองที่ผ่านการรับรองในรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้:

 • การเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นแบบปิด - พรรคการเมืองอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ระบุความประสงค์เลือกพรรคในการลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเท่านั้น
  • พรรคการเมืองที่จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นแบบปิดทั้งสามพรรค ได้แก่ พรรคกรีน พรรคพีซแอนด์ฟรีด้อม และพรรครีพับลิกัน
 • การเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นแบบปิดแก้ไข - นอกเหนือจากการอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ระบุความประสงค์เลือกพรรคในการลงคะแนนสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแล้ว พรรคยังอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่มีพรรคที่ชอบ (ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ระบุความประสงค์เลือกพรรค) ในการลงคะแนนให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีได้เช่นกัน
  • พรรคการเมืองที่จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นแบบปิดแก้ไขทั้งสามพรรค ได้แก่: พรรคอเมริกันอินดิเพนเด้นท์ พรรคเดโมแครต และพรรคลิเบอร์เทเรี่ยน

ทำบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ของท่านสูญหาย / ต้องการเปลี่ยนใบใหม่ใช่ไหม

ใบสมัครรับบัตรเลือกตั้งแทนที่ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

การขอรับบัตรเลือกตั้งแทนที่จะกระทำได้โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น การขอรับบัตรเลือกตั้งแทนที่ ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว ถือเป็นความผิดทางอาญา (ประมวลกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง มาตรา 3014 (a).)

สามารถดูใบสมัครรับบัตรเลือกตั้งแทนที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้ที่นี่:

ใบสมัครขอรับ บัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ผ่านตัวแทน

หากคุณต้องการบัตรเลือกตั้งแทนที่ คุณสามารถกรอกใบสมัครขอรับบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ผ่านตัวแทนของคุณได้ โดยตัวแทนของคุณจะต้องนำใบสมัครนี้ไปยื่นให้แก่สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณด้วยตนเอง (ประมวลกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง มาตรา 3014 (b).)

เมื่อทำเครื่องหมายในบัตรแล้ว คุณสามารถส่งคืนบัตรที่ลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วด้วยวิธีการต่างๆ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

สามารถดูใบสมัครขอรับบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ผ่านตัวแทนได้ที่นี่:

การเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์สำหรับทหารและผู้ที่อยู่นอกประเทศ

ในฐานะที่เป็นทหารหรือผู้ลงคะแนนเสียงที่อยู่นอกประเทศ เพื่อที่จะได้รับเอกสารของการเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงของท่าน เมื่อท่านไม่ได้อยู่ในเทศมณฑลของท่านอันเนื่องมาจากการทำงานและ / หรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศ ท่านจำเป็นต้องสมัครเพื่อขอบัตรเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ โดยการกรอก ใบสมัครขอลงทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงทางออนไลน์ หรือโดยการกรอก Federal Post Card Application (FPCA) FPCA สามารถหาได้จากFederal Voting Assistance Program.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ส่วน ข้อมูลการเลือกตั้งของทหารและผู้ที่อยู่นอกประเทศ