Cử Tri Mới

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến việc trở thành cử tri tại California!

Trong cương vị cử tri, quý vị giúp quyết định người nào sẽ lãnh đạo chúng ta. Quý vị lên tiếng về những vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến tương lai tiểu bang và đất nước chúng ta. Mỗi lần quý vị hành xử quyền bỏ phiếu quý giá của mình là nền dân chủ của chúng ta lại trở nên cường thịnh hơn.

Tham gia các cuộc bầu cử là chuyện dễ dàng khi quý vị có các phương tiện và tin tức! Dù đây là lần bỏ phiếu đầu tiên của quý vị hay quý vị là người có nhiều kinh nghiệm bỏ phiếu đã dọn nhà và chỉ cần ghi danh lại để đi bầu, Bỏ Phiếu tại California sẽ cung cấp cho quý vị tất cả những gì quý vị cần để bắt đầu.

Tại đây, quý vị có thể nộp đơn xin ghi danh bỏ phiếu hoặc điền đơn xin bỏ phiếu bằng thư có thể in ra được, tìm địa điểm bỏ phiếu và tìm hiểu tiến trình vào Ngày Bầu Cử. Quý vị cũng có thể xem lại các quyền và trách nhiệm của mình trong cương vị cử tri, tìm giải đáp cho các thắc mắc về các cuộc bầu cử và bỏ phiếu, và xem tin tức về các vấn đề trong lá phiếu bầu cử toàn tiểu bang kỳ tới.

Muốn xin bầu bằng thư, hãy chọn “Bỏ Phiếu Ở Đâu và Như Thế Nào”. Nếu quý vị muốn đi bầu tại địa điểm bỏ phiếu ở địa phương của mình, trang đó cũng cho quý vị biết cần phải đem theo những gì khi quý vị đi bầu lần đầu tiên.

Tổng Thư Ký tiểu bang cung cấp dịch vụ thông tin và trợ giúp cử tri bằng tiếng Anh và thêm chín ngôn ngữ khác. Hãy chọn tiếng Tây Ban NhaHoaẤnNhậtKhmerTriều TiênTagalogThái hoặc Việt hoặc chọn một ngôn ngữ ở bên trái trang này.

Cử tri muốn được trợ giúp bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi một trong Các Đường Dây Hotline Cử Tri miễn phí.

Giáo Dục và Tìm Đến Cử Tri

Muốn nhắc nhở mọi người về việc bầu cử? Hãy đến Giáo Dục và Tìm Đến Cử Tri (Voter Education and Outreach) để xem cách thức quý vị có thể tiếp tay với Tổng Thư Ký Padilla và các hãng sở, tổ chức bất vụ lợi và nhà giáo dục trong khắp tiểu bang đang làm việc để cải tiến mức tham gia của cử tri tại California.


Check My Voter Status

Where's my Ballot?

Hãy Ghi Danh BỎ PHIẾU

Official Voter Information Guide