2024 Pangkalahatang Halalan sa California

  • Ang huling araw ng pagpaparehistro para bumoto sa Pangkalahatang Halalan sa Nobyembre 5, 2024 ay sa Oktubre 21, 2024.
  • Makakatanggap ang lahat ng aktibong rehistradong botante sa California ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa Pangkalahatang Halalan sa Nobyembre 5, 2024.
  • Magsisimulang magpadala ang iyong tanggapan para sa halalan ng county ng mga balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa Oktubre 7, 2024.
  • Magbubukas ang mga lokasyon para sa pag-drop off ng balota sa Oktubre 8, 2024.
  • Ang mga balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo ay puwedeng ipadala sa pamamagitan ng koreo, sa isang lokasyon para sa pag-drop off, o sa tanggapan para sa halalan ng iyong county.
  • Magbubukas ang mga sentro ng boto para sa personal na maagang pagboto sa lahat ng county na may Batas sa Pagpipilian ng Botante sa Oktubre 26, 2024.
  • Ang mga balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo ay dapat ma-postmark sa o bago lumipas ang Araw ng Halalan at matanggap bago lumipas ang Nobyembre 12, 2024.

Salamat sa iyong interes na maging botane ng California!

Bilang isang botante, ang iyong tulong ay nagpapasiya kung sino ang mamumuno sa atin. Ipinaririnig mo ang iyong boses sa mahahalagang isyu na nakakaapekto sa hinaharap ng ating estado at bansa. Tuwing ginagamit mo ang iyong mahalagang karapatang bumoto, ang ating demokrasya ay lumalakas.

Madaling lumahok sa mga halalan kapag mayroon kang mga kasangkapan at impormasyon! Ito man ang iyong kauna-unahang pagboto o ikaw ay isa nang makaranasang botante na lumipat at kailangan lamang na muling magparehistro para makaboto, ang Pagboto sa California ay magbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo upang makapagsimula.

Dito, maaari kang mag-aplay upang magparehistro para makaboto o kumpletuhin ang isang maililimbag na aplikasyon para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, hanapin ang iyong lugar ng botohan at alamin kung ano ang dapat asahan sa Araw ng Halalan. Maaari ka ring magrepaso ng iyong mga karapatan at responsibilidad bilang isang botante, maghanap ng mga sagot sa iyong mga katanungan tungkol sa mga halalan at pagboto, at makakuha ng impormasyon tungkol sa mga isyu sa susunod na pambuong-estadong balotang halalan.

Upang mag-aplay para makaboto sa pamamagitan ng koreo, piliin ang “Saan at Paano Boboto.” Kung gusto mong bumoto sa iyong lokal na lugar ng botohan, ang pahina ring iyon ang magsasabi sa iyo kung ano ang dapat dalhin kapag boboto sa unang pagkakataon.

Ang Kalihim ng Estado ay nag-aalay ng impormasyon at tulong sa botante sa Ingles at siyam pang wika. Piliin ang EspanyolTsinoHindiHaponKhmerKoreanoTagalogThai o Biyetnamis o piliin ang isang wika na nasa kaliwang panig ng pahinang ito.

Para sa tulong sa botante sa iyong wika, tawagan ang isa sa walang-bayad na Mga Nakahandang Linya ng Botante.

Edukasyon at Pakikipag-ugnayan sa Botante

Gustong ikalat ang salita tungkol sa pagboto? Bisitahin ang Edukasyon at Pakikipag-ugnayan sa Botante (Voter Education and Outreach) upang malaman kung paano masasamahan si Kalihim Padilla at ang maraming empleyado, di-nagtutubong organisasyon at edukador sa buong estado na nagtatrabaho upang pabutihin ang paglahok ng botante sa California.


Check My Voter Status

Where's my Ballot?

Magparehistro para Makaboto

Official Voter Information Guide

Bagong Botante