Saan at Paano Boboto

Sinumang nakarehistrong botante sa California ay makakapagpasiya kung boboto sa isang lugar ng botohan o boboto sa pamamagitan ng koreo. Upang makakuha ng karagdagang kaalaman, piliin ang alinman sa mga katanungang ipinakikita sa ibaba.

Bumoto sa isang lugar ng botohan

Bumoto sa pamamagitan ng koreo


Bumoto sa isang lugar ng botohan

Saan ang aking lugar ng botohan?

Ang direksiyon ng iyong lugar ng botohan ay nasa panlikod na pabalat ng librito ng halimbawang balota na ipinakoreo sa iyo ng opisyal sa mga halalan ng iyong county. Kung hindi ka nakatanggap ng librito, makipag-ugnayan sa opisina sa mga halalan ng iyong county, o tawagan ang walang-bayad na nakahandang linya ng Kalihim ng Estado para sa botante sa (800) 339-2957.

Kakailanganin ko bang magdala ng pagkakakilanlan?

Sa karamihan ng mga kaso, ang mga botante ng California ay hindi inaatasan na magpakita ng pagkakakilanlan sa kanilang lugar ng botohan. Gayunman, magandang ideya na magdala ng pagkakakilanlan kapag boboto sa unang pagkakataon. Maaaring hingin ng isang manggagawa sa botohan na ipakita mo ang iyong pagkakakilanlan kung ipinakoreo mo ang iyong aplikasyon para sa pagpaparehistro ng botane at hindi isinama ang iyong numero ng lisensiya sa pagmamanaheo, numero ng pagkakakilanlan ng California o ang huling apat na bilang ang iyong numero ng Social Security.

Ang isang kopya ng huling singil sa utilidad, ang librito ng halimbawang balota na natanggap mo mula sa opisina sa mga halalan ng iyong county o ibang dokumento na ipinadala sa iyo ng isang ahensiya ng pamahalaan ay mga halimbawa ng mga tinatanggap na porma ng pagkakakilanlan. Sa ibang mga halimbawa ay kabilang ang iyong pasaporte, lisensiya sa pagmamanaheho, opisyal na kard ng pagkakakilanlan sa California o kard ng pagkakakilanlan ng estudyante.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan na dapat gamitin kapag boboto ka sa unang pagkakataon tingnan ang kumpletong listahan o tawagan ang walang-bayad na nakahandang linya ng Kalihim ng Estado para sa botante sa (800) 339-2957.

Paano kung ang aking pangalan ay wala sa listahan ng botante sa lugar ng botohan?

Kahit na ang iyong pangalan ay wala sa listahan ng botante sa lugar ng botohan, may karapatan kang bumoto sa pamamagitan ng isang pansamantalang balota. Ang iyong pansamantalang balota ay ibibilang lamang pagkatapos makumpirma ng opisyal sa mga halalan na ikaw ay isang nakarehistrong botante at hindi ka bumoto sa ibang lugar sa halalang iyon. Ang manggagawa sa botohan ay makakapagbigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa kung paano aalamin kung ang iyong pansamantalang balota ay ibinilang, at kung hindi ito ibinilang, ang dahilan kung bakit.

Anong sistema ng pagboto ang aking gagamitin?

Ang bawat opisina sa mga halalan ng county ay pumipili ng isang sistema ng pagboto mula sa isang listahang inaprobahan ng Kalihim ng Estado. Repasuhin ang Paano Bumoto Gamit ang Sistema sa Pagboto ng Iyong County upang malaman kung alin ang ginagamit ng iyong county.

Bumoto sa pamamagitan ng koreo

Paano ako makakakuha ng balota?

Upang humiling ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo, kumpletuhin ang aplikasyon na nasa librito ng halimbawang balota na natanggap mo mula sa opisina sa mga halalan ng iyong county.

O

Kumpletuhin ang isang aplikasyon para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo na magagawa mong ilimbag, pirmahan at ipakoreo sa opisina sa mga halalan ng iyong county.

Anuman ang paraang pinili mo sa pag-aplay, dapat mong ipakoreo o personal na ihatid ang iyong aplikasyon para sa isang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo upang dumating ito sa opisina sa mga halalan ng iyong county 7 araw o higit bago ang Araw ng Halalan.

Tingnan ang Mga Petsa at Tagatulong sa Halalan para dito at ibang mahahalagang huling-araw sa halalan.

Kailan ang huling araw upang ibalik ang aking balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo?

Dapat mong kumpletuhin at ipakoreo pabalik ang iyong balota upang dumating ito sa opisina sa mga halalan ng iyong county bago magsara ang mga lugar ng botohan sa 8:00 p.m. sa Araw ng Halalan. Ang mga tatak-pangkoreo ay hindi isinasaalang-alang. Kung hindi ka sigurado na ang iyong balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay darating sa tamang panahon kung ipinakoreo, dalhin ito sa alinmang lugar ng botohan sa iyong county sa pagitan ng 7:00 a.m. at 8:00 p.m. sa Araw ng Halalan.

Tingnan ang Mga Petsa at Tagatulong sa Halalan para dito at ibang mahahalagang huling-araw sa halalan.

Paano kung ako ay boboto sa unang pagkakataon?

Noong nagparehistro ka para makaboto, hiningi sa iyo na ilagay ang iyong numero ng lisensiya sa pagmamaneho, numero ng pagkakakilanlan sa California o ang huling apat ng bilang ng iyong numero ng Social Security. Kung hindi mo isinama ang impormasyong ito, tiyakin na magpadala ng kopya ng ilang personal na pagkakakilanlan na nakalagay sa sobreng kasama ng iyong balota.

Makakakuha ka ng mga halimbawa ng mga tinatanggap na uri ng pagkakakilanlan sa "Bumoto sa isang lugar ng botohan," na nasa itaas.

Kung may mga karagdagang katanungan ka tungkol sa pagboto, tawagan ang walang-bayad na nakahandang linya ng Kalihim ng Estado para sa botante sa (800) 339-2957.