Mga Petsa at Tagatulong sa Halalan

Mga Huling Araw sa Halalan sa California
Petsa ng HalalanPagpaparehistro ng BotantePaghiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng KoreoMga Kinumpletong Balota, 
Kabilang ang mga Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

November 6, 2018

7:00 a.m. to 8:00 p.m.

General Election

Online or Postmark by
October 22, 2018

or

You can “conditionally” register and vote at your county elections office after the 15-day voter registration deadline.

Must arrive by
October 30, 2018
Personally delivered ballots: Must be delivered
by close of polls on November 6, 2018;
Mailed ballots: Must be postmarked on or before
November 6, 2018, and received by your county
elections office no later than November 9, 2018.

Ang Iyong mga Karapatan Bilang Botante

Mga Patnubay na Impormasyon Para sa Botante