Mga Petsa at Tagatulong sa Halalan

Mga Huling Araw sa Halalan sa California
Petsa ng HalalanPagpaparehistro ng BotantePaghiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng KoreoMga Kinumpletong Balota, 
Kabilang ang mga Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

March 3, 2020

7:00 a.m. to 8:00 p.m.

Presidential Primary Election

Online or Postmark by
February 17, 2020

or

You can “conditionally” register and vote at your county elections office after the 15-day voter registration deadline.

Must arrive by February 25, 2020 Personally delivered ballots: Must be delivered by close of polls on March 3, 2020; Mailed ballots: Must be postmarked on or before March 3, 2020, and received by your county elections office no later than March 6, 2020.

Ang Iyong mga Karapatan Bilang Botante

Mga Patnubay na Impormasyon Para sa Botante