Các Ngày và Tài Nguyên Bầu Cử

Các Thời Hạn Bầu Cử Tại California
Ngày Bầu CửGhi Danh Cử TriXin Lá Phiếu
Bầu Bằng Thư
Các Lá Phiếu Đã Điền,
Kể Cả Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

November 6, 2018

7:00 a.m. to 8:00 p.m.

General Election

Online or Postmark by
October 22, 2018

or

You can “conditionally” register and vote at your county elections office after the 15-day voter registration deadline.

Must arrive by
October 30, 2018
Personally delivered ballots: Must be delivered
by close of polls on November 6, 2018;
Mailed ballots: Must be postmarked on or before
November 6, 2018, and received by your county
elections office no later than November 9, 2018.

Các Quyền của Quý Vị trong vai trò Cử Tri

Các Tập Hướng Dẫn Cử Tri