Các Ngày và Tài Nguyên Bầu Cử

Các Thời Hạn Bầu Cử Tại California
Ngày Bầu CửGhi Danh Cử TriXin Lá Phiếu
Bầu Bằng Thư
Các Lá Phiếu Đã Điền,
Kể Cả Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

March 3, 2020

7:00 a.m. to 8:00 p.m.

Presidential Primary Election

Online or Postmark by
February 17, 2020

or

You can “conditionally” register and vote at your county elections office after the 15-day voter registration deadline.

Must arrive by February 25, 2020 Personally delivered ballots: Must be delivered by close of polls on March 3, 2020; Mailed ballots: Must be postmarked on or before March 3, 2020, and received by your county elections office no later than March 6, 2020.

Các Quyền của Quý Vị trong vai trò Cử Tri

Các Tập Hướng Dẫn Cử Tri