Bỏ Phiếu Ở Đâu và Như Thế Nào

Bất cứ cử tri nào có ghi danh tại California cũng đều có thể quyết định đi bầu tại địa điểm bỏ phiếu hoặc bầu bằng thư. Muốn biết thêm, hãy chọn bất cứ câu hỏi nào dưới đây.

Bầu tại địa điểm bỏ phiếu

Bầu bằng thư


Bầu tại địa điểm bỏ phiếu

Địa điểm bỏ phiếu của tôi ở đâu?

Địa chỉ nơi bỏ phiếu của quý vị được in ở trang bìa sau của tập lá phiếu mẫu được viên chức bầu cử quận gửi cho quý vị. Nếu quý vị không có tập này, hãy liên lạc với văn phòng bầu cử quận, hoặc gọi đường dây hotline miễn phí cho cử tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại số (800) 339-8163.

Tôi có cần đem theo căn cước hay không?

Trong đa số trường hợp, cử tri tại California không cần phải xuất trình căn cước tại địa điểm bỏ phiếu. Tuy nhiên, quý vị cũng nên đem theo căn cước khi đi bầu lần đầu tiên. Nhân viên phòng phiếu có thể yêu cầu xem căn cước của quý vị nếu quý vị gửi đơn ghi danh cử tri mà không điền số bằng lái xe, số căn cước California hoặc bốn số cuối cùng của số An Sinh Xã Hội của mình.

Hóa đơn tiện ích mới nhất, tập lá phiếu mẫu được văn phòng bầu cử quận gửi cho quý vị hoặc văn kiện nào khác do một cơ quan chính quyền gửi cho quý vị là những loại căn cước khác có thể được chấp nhận. Các thí dụ khác gồm sổ thông hành (hộ chiếu), bằng lái xe, thẻ căn cước California hoặc thẻ học sinh.

Muốn biết thêm chi tiết về loại căn cước nào có thể dùng khi quý vị đi bầu lần đầu tiên, hãy xem danh sách đầy đủ hoặc gọi đường dây hotline miễn phí cho cử tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại số (800) 339-8163.

Nếu tôi không có tên trong danh sách cử tri tại địa điểm bỏ phiếu thì sao?

Dù quý vị không có tên trong danh sách cử tri tại địa điểm bỏ phiếu, quý vị vẫn có quyền bỏ phiếu tạm thời. Lá phiếu tạm thời của quý vị chỉ được đếm sau khi viên chức bầu cử đã xác nhận quý vị là cử tri có ghi danh và quý vị đã không bỏ phiếu tại bất cứ nơi nào khác trong cuộc bầu cử đó. Nhân viên phòng phiếu có thể cho quý vị biết cách xem lá phiếu tạm thời của mình có được đếm hay không và, nếu không được đếm, lý do tại sao không.

Tôi sẽ sử dụng hệ thống bỏ phiếu nào?

Mỗi văn phòng bầu cử quận chọn một hệ thống bỏ phiếu được Tổng Thư Ký Tiểu Bang phê chuẩn. Hãy xem Cách Bầu Bằng Hệ Thống Bỏ Phiếu của Quận Quý Vị để biết quận quý vị sử dụng hệ thống nào.

Bầu bằng thư

Làm thế nào để tôi có lá phiếu?

Muốn xin lá phiếu bầu bằng thư, hãy điền đơn kèm trong tập lá phiếu mẫu được văn phòng bầu cử quận gửi cho quý vị.

HOẶC

Điền một đơn xin lá phiếu bầu bằng thư mà quý vị có thể in ra, ký tên và gửi qua đường bưu điện đến văn phòng bầu cử quận của mình.

Bất luận quý vị nộp đơn bằng cách nào, quý vị phải gửi đơn xin lá phiếu bầu bằng thư qua đường bưu điện hoặc cầm tay đến văn phòng bầu cử quận ít nhất là 7 ngày trước Ngày Bầu Cử.

Hãy xem Ngày Bầu Cử và Tài Nguyên Trợ Giúp Bầu Cử để biết ngày hạn cuối nộp đơn này và những ngày hạn cuối quan trọng khác về bầu cử.

Khi nào là ngày hạn cuối để gửi lại lá phiếu bầu bằng thư của tôi?

Quý vị phải điền và gửi lại lá phiếu của quý vị đến văn phòng bầu cử quận trước khi phòng phiếu đóng cửa lúc 8:00 tối vào Ngày Bầu Cử. Không tính dấu bưu điện. Nếu quý vị không biết chắc lá phiếu bầu bằng thư của mình có đến kịp hay không thì hãy cầm tay đem đến bất cứ địa điểm bỏ phiếu nào trong quận quý vị từ 7:00 sáng đến 8:00 tối vào Ngày Bầu Cử.

Hãy xem Ngày Bầu Cử và Tài Nguyên Trợ Giúp Bầu Cử để biết hạn cuối nộp đơn này và những ngày hạn cuối quan trọng khác về bầu cử.

Nếu đây là lần đầu tiên tôi đi bầu thì sao?

Khi ghi danh bỏ phiếu, quý vị được yêu cầu điền số bằng lái xe, số căn cước California hoặc bốn số cuối của thẻ An Sinh Xã Hội của quý vị. Nếu quý vị không điền chi tiết này, hãy nhớ gửi kèm bản sao loại căn cước cá nhân nào đó trong phong bì cùng với lá phiếu của quý vị.

Quý vị sẽ thấy các thí dụ về loại căn cước có thể được chấp nhận trong mục "Bầu tại địa điểm bỏ phiếu," ở trên.

Nếu quý vị còn thắc mắc về vấn đề bầu cử, hãy gọi đường dây hotline miễn phí cho cử tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại số (800) 339-8163.