สถานที่และวิธีลงคะแนนเสียง

ผู้ลงคะแนนเสียงที่ขึ้นทะเบียนแล้วในรัฐแคลิฟอร์เนียทุกคนสามารถเลือกได้ว่าจะลงคะแนนเสียงที่หน่วยลงคะแนนเสียงหรือลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้เลือกคำถามข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้

ลงคะแนนเสียงที่หน่วยลงคะแนนเสียง

ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์


ลงคะแนนเสียงที่หน่วยลงคะแนนเสียง

หน่วยลงคะแนนเสียงของฉันอยู่ที่ไหน

ที่อยู่ของหน่วยลงคะแนนเสียงของคุณอยู่ที่หน้าหลังของสมุดตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณส่งถึงคุณทางไปรษณีย์ ถ้าคุณไม่มีสมุดดังกล่าว โปรดติดต่อ สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑล ของคุณ หรือโทรศัพท์ถึงศูนย์สายด่วนผู้ลงคะแนนเสียงของเลขาธิการรัฐที่หมายเลขโทรฟรี (855) 345-3933

ฉันต้องนำบัตรประจำตัวไปแสดงหรือไม่

ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ลงคะแนนเสียงในรัฐแคลิฟอร์เนียไม่จำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวที่หน่วยลงคะแนนเสียงของตัวเอง อย่างไรก็ตาม เป็นการดีที่ควรนำบัตรประจำตัวติดตัวไปด้วยเมื่อคุณลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรก เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยลงคะแนนเสียงอาจขอดูบัตรประจำตัวของคุณ ถ้าคุณส่งใบสมัครการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ และไม่ได้ใส่หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขบัตรประจำตัวรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือเลขสี่ตัวสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคมของคุณ

ตัวอย่างเอกสารระบุตัวคุณที่ยอมรับได้ ได้แก่ สำเนาบิลค่าสาธารณูปโภคของเดือนล่าสุด สมุดตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่คุณได้รับจากสำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณ หรือเอกสารอื่นที่หน่วยงานรัฐบาลส่งถึงคุณ เอกสารอื่นได้แก่ หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ บัตรประจำตัวทางการของรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือบัตรประจำตัวนักเรียน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวที่ใช้ได้ เมื่อคุณลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรก โปรดอ่าน รายชื่อเอกสารทั้งหมด หรือโทรศัพท์ถึงศูนย์สายด่วนผู้ลงคะแนนเสียงของเลขาธิการรัฐที่หมายเลขโทรฟรี (855) 345-3933

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าชื่อของฉันไม่อยู่ในรายชื่อที่หน่วยลงคะแนนเสียง

แม้ว่าชื่อของคุณจะไม่อยู่ในรายชื่อผู้ลงคะแนนเสียงที่หน่วยลงคะแนนเสียงนั้น คุณก็มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้โดยใช้บัตรเลือกตั้งเฉพาะกาล บัตรดังกล่าวของคุณจะได้รับการนับก็ต่อเมื่อหลังจากที่เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งได้ยืนยันแล้วว่าคุณเป็นผู้ลงคะแนนเสียงที่ขึ้นทะเบียนแล้ว และคุณไม่ได้ลงคะแนนเสียงที่ไหนมาก่อนในการเลือกตั้งนั้น เจ้าหน้าที่ที่หน่วยลงคะแนนเสียงสามารถให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่าบัตรเลือกตั้งเฉพาะกาลของคุณได้รับการนับแล้วหรือยัง และเหตุผลของการไม่ถูกนับ หากไม่ได้นับบัตรดังกล่าว

ฉันจะใช้ระบบการลงคะแนนเสียงแบบใด

สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลแต่ละแห่งเลือกระบบการลงคะแนนเสียงจากรายการที่ได้รับอนุมัติแล้วโดยเลขาธิการของรัฐ ถ้าต้องการทราบว่าเทศมณฑลของคุณใช้ระบบใด โปรดอ่าน วิธีการลงคะแนนเสียงโดยใช้ระบบการลงคะแนนเสียงของเทศมณฑลของคุณ

ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์

ฉันจะหาบัตรเลือกตั้งได้ที่ไหน

ถ้าต้องการขอบัตรลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ ขอให้กรอกใบสมัครในสมุดตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่คุณได้รับจากสำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณ

หรือ

กรอกใบสมัครขอบัตรลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ คุณสามารถพิมพ์ใบสมัครดังกล่าวออกมา เซ็นชื่อในใบสมัคร และส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณ

ไม่ว่าคุณจะสมัครด้วยวิธีใดก็ตาม คุณต้องส่งใบสมัครขอบัตรลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์โดยการนำส่งด้วยตัวคุณเองหรือส่งทางไปรษณีย์ เพื่อให้บัตรดังกล่าวถึง สำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑล ของคุณก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย 7 วัน

อ่าน วันที่เลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง สำหรับวันที่และกำหนดเวลาสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

วันสุดท้ายในการส่งบัตรลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ของฉันคือวันใด

คุณต้องกรอกและส่งบัตรเลือกตั้งของคุณทางไปรษณีย์ เพื่อให้บัตรเลือกตั้งมาถึงสำนักงานการเลือกตั้งประจำเทศมณฑลของคุณก่อนที่หน่วยลงคะแนนเสียงจะปิดในเวลา 20.00 น. ของวันเลือกตั้ง เราไม่สนใจวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนบัตรเลือกตั้ง ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าบัตรลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ของคุณจะมาถึงทันเวลาถ้าคุณส่งทางไปรษณีย์ คุณสามารถนำบัตรดังกล่าวมาที่หน่วยลงคะแนนเสียงใดก็ได้ในเทศมณฑลของคุณ ระหว่างเวลา 7.00 น. ถึง 20.00 น. ของวันเลือกตั้ง

อ่าน วันที่เลือกตั้งและข้อมูลการเลือกตั้ง สำหรับวันที่และกำหนดเวลาสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันลงคะแนนเสียง

เมื่อคุณขึ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง คุณจะได้รับการขอให้กรอกหมายเลขใบขับขี่ หมายเลขบัตรประจำตัวรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือเลขสี่ตัวสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคมของคุณ ถ้าคุณไม่กรอกหมายเลขดังกล่าว คุณต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวที่ระบุตัวคุณลงในซองมากับบัตรเลือกตั้งของคุณด้วย

อ่านตัวอย่างเอกสารพิสูจน์บุคคลที่เป็นที่ยอมรับได้ในส่วน "ลงคะแนนเสียงที่หน่วยลงคะแนนเสียง" ข้างต้น

ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง โปรดโทรศัพท์ถึงศูนย์สายด่วนผู้ลงคะแนนเสียงของเลขาธิการรัฐที่หมายเลขโทรฟรี (855) 345-3933