កាលបរិច្ឆេទការបោះឆ្នោត និងធនធាន

ពេលកំណត់ការបោះឆ្នោត រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ឆ្នាំ
កាលបរិច្ឆេទការបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសំណើសន្លឹកឆ្នោត
បោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ
សន្លឹកឆ្នោតសព្វគ្រប់​ រួមមាន
សន្លឹកឆ្នោត បោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ
April 4, 2017,
Congressional District 34 - Special Election

7:00 a.m. to 8:00 p.m.
Online or Postmark by
March 20, 2017
Must arrive by
March 28, 2017
Personally delivered ballots: Must be delivered
by close of polls on April 4, 2017;
Mailed ballots: Must be postmarked on or before
April 4, 2017, and received by your county
elections office no later than April 7, 2017.
June 5, 2018,
Statewide Direct Primary Election

7:00 a.m. to 8:00 p.m.
Online or Postmark by
May 21, 2018
Must arrive by
May 29, 2018
Personally delivered ballots: Must be delivered
by close of polls on June 5, 2018;
Mailed ballots: Must be postmarked on or before
June 5, 2018, and received by your county
elections office no later than June 8, 2018.

សិទ្ឋិរបស់អ្នក ឋានៈជាអ្នកបោះឆ្នោត

ព័ត៌មានណែនាំអ្នកបោះឆ្នោត