Hãy Ghi Danh BỎ PHIẾU

 

Để bắt đầu, hãy xem các yêu cầu bỏ phiếu để tìm hiểu xem quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu ở California hay không.

Các cư dân của California phải đăng ký bỏ phiếu trước Ngày Bầu Cử ít nhất 15 ngày. Để biết ngày này và các mốc thời hạn bầu cử quan trọng khác, hãy truy cập Ngày và Tài Nguyên Bầu Cử. Nếu thời hạn đăng ký cho cuộc bầu cử sắp tới đã qua, trong hầu hết các cuộc bầu cử, quý vị có thể ghé qua văn phòng bầu cử cấp quận, trung tâm bầu cử hoặc văn phòng chi nhánh do viên chức bầu cử của quận quý vị chỉ định trong khoảng thời gian 14 ngày trước và bao gồm cả Ngày Bầu Cử để đăng ký bỏ phiếu có điều kiện và bỏ phiếu bằng một lá phiếu tạm thời. Quy trình này được gọi là Đăng Ký Bỏ Phiếu Cùng Ngày.

Sau khi đăng ký, quý vị có thể bỏ phiếu tại tất cả các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và địa phương. Quý vị sẽ không cần đăng ký bỏ phiếu lại trừ khi quý vị đổi tên hoặc thay đổi lựa chọn đảng phái chính trị của mình.  Nếu chuyển nơi ở, quý vị có thể cập nhật địa chỉ nhà ở tại California của mình bằng cách đăng ký lại trực tuyến hoặc gửi đơn xin đăng ký bỏ phiếu bản giấy. 

Quý vị cũng có thể gửi một lá thư có chữ ký cho viên chức bầu cử của quận hiện tại của mình, thông báo cho họ về việc quý vị chuyển nơi ở và cung cấp cho họ ngày sinh cũng như địa chỉ hiện tại của quý vị, ngay cả khi quý vị chuyển sang một quận khác.  Tuy nhiên, nếu quý vị đã cập nhật địa chỉ nhà ở của mình tại Cơ Quan Quản Lý Phương Tiện Cơ Giới hoặc Cơ Quan Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ, thông tin đăng ký của quý vị sẽ được tự động cập nhật địa chỉ mới của quý vị.

Tiêu Chuẩn Hội Đủ Điều Kiện Đăng Ký Bỏ Phiếu

Để đăng ký bỏ phiếu tại California, quý vị phải:

Tiêu Chuẩn Hội Đủ Điều Kiện Đăng Ký Trước để Bỏ Phiếu

Để đăng ký trước để bỏ phiếu tại California, quý vị phải:

  • 16 hoặc 17 tuổi, và
  • Đáp ứng mọi yêu cầu khác về tính hội đủ điều kiện để bỏ phiếu.

Quý vị sẽ tự động được đăng ký bỏ phiếu vào sinh nhật thứ 18 của mình.

Làm thế nào để đăng ký bỏ phiếu trước thời hạn?

Để Nhận Đơn Xin Đăng Ký Bỏ Phiếu Bản Giấy

Nếu quý vị muốn đăng ký bằng đơn xin đăng ký bỏ phiếu bản giấy, quý vị có thể lấy đơn xin tại văn phòng bầu cử cấp quận, thư viện, các văn phòng của Cơ Quan Quản Lý Phương Tiện Cơ Giới hoặc bưu điện Hoa Kỳ. Quý vị nhất thiết phải điền đầy đủ đơn xin đăng ký bỏ phiếu của mình, đồng thời, đơn xin phải được đóng dấu bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho văn phòng bầu cử cấp quận của quý vị trước cuộc bầu cử ít nhất 15 ngày.

Để yêu cầu nhận đơn xin đăng ký bỏ phiếu bản giấy qua thư, vui lòng gọi số (800) 345-VOTE(8683) hoặc gửi email cho nhân viên Ban Bầu Cử.

Cách Điền Phiếu Đăng Ký Bỏ Phiếu tại California (PDF)

Làm thế nào chứng minh danh tính của tôi khi đăng ký bỏ phiếu?

Trong đơn xin đăng ký bỏ phiếu, quý vị phải cung cấp số thẻ căn cước tại California hoặc số giấy phép lái xe hoặc quý vị có thể sử dụng bốn số cuối trên thẻ An Sinh Xã Hội của mình. Nếu quý vị không có giấy phép lái xe, thẻ căn cước tại California hoặc thẻ An Sinh Xã Hội, quý vị có thể để trống mục đó. Viên chức bầu cử của quận quý vị sẽ chỉ định cho quý vị một số dùng để chứng minh danh tính của quý vị trong vai trò cử tri.

Công Dân Mới

Nếu quý vị sắp trở thành công dân Hoa Kỳ trong chưa đầy 15 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử tiếp theo, quý vị vẫn có thể đăng ký và bỏ phiếu. Để thực hiện điều này, quý vị phải ghé qua văn phòng bầu cử cấp quận của mình bất kỳ lúc nào trước khi các quầy phiếu ngừng tiếp nhận phiếu vào Ngày Bầu Cử. Quý vị phải mang theo giấy tờ chứng minh quý vị là công dân Hoa Kỳ và ký vào mẫu đơn cho biết quý vị đủ điều kiện bỏ phiếu ở California hoặc để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Hướng Dẫn Bỏ Phiếu cho Công Dân Mới (PDF).  Hãy liên hệ với văn phòng bầu cử cấp quận của quý vị để biết thêm thông tin

Đăng Ký Bỏ Phiếu Cùng Ngày (Đăng Ký Bỏ Phiếu Có Điều Kiện)

Trong các cuộc bầu cử do viên chức bầu cử của quận quý vị tiến hành, quý vị có thể đăng ký và bỏ phiếu “có điều kiện” tại văn phòng bầu cử cấp quận của mình sau thời hạn đăng ký bỏ phiếu kéo dài 15 ngày. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Đăng Ký Bỏ Phiếu Cùng Ngày.

Sinh Viên Đại Học và Cử Tri Sống Ở Nước Ngoài

Nếu quý vị là cư dân của California, sống xa nhà trong khi đang theo học một trường đại học, trường dạy nghề hoặc trường kỹ thuật hoặc trong trường hợp quý vị là cử tri đang tạm thời sống bên ngoài Hoa Kỳ, vui lòng tham khảo Sinh Viên Đại Học và Cử Tri Sống Ở Nước Ngoài.

Quý Vị Đã Đăng Ký Bỏ Phiếu Rồi?

Để tìm hiểu xem quý vị hiện đã đăng ký bỏ phiếu chưa, hãy truy cập Kiểm Tra Tình Trạng Đăng Ký Bỏ Phiếu Của Quý Vị.

Trường Hợp Cần Đăng Ký Lại để Bỏ Phiếu

Đăng ký lại để bỏ phiếu trong trường hợp:

  • Quý vị thay đổi địa chỉ nhà ở hoặc địa chỉ gửi thư,
  • Quý vị thay đổi tên, hoặc
  • Quý vị thay đổi lựa chọn đảng phái chính trị.

Là cử tri California, xin lưu ý rằng ngày tổ chức các cuộc bầu cử cấp địa phương ở một số khu vực sẽ không trùng với những ngày bầu cử có phạm vi toàn tiểu bang. Đối với những cuộc bầu cử cấp địa phương này, thời hạn để ngừng tiếp nhận đăng ký là 15 ngày sẽ khác nhau tùy thuộc vào ngày bầu cử thực tế. Nếu quý vị cần biết thời hạn cho một cuộc bầu cử cấp địa phương, hãy liên hệ với văn phòng bầu cử cấp quận của quý vị hoặc truy cập Các Cuộc Bầu Cử do Quận Quản Lý.

Cách Hủy Lượt Đăng Ký

Nếu quý vị hiện đã đăng ký bỏ phiếu ở California và muốn hủy lượt đăng ký bỏ phiếu của mình, quý vị có thể điền đầy đủ vào Mẫu Yêu Cầu Hủy Lượt Đăng Ký Bỏ Phiếu tại California (PDF) và gửi đến văn phòng bầu cử cấp quận của quý vị. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý vị có thể liên hệ với văn phòng bầu cử cấp quận của mình hoặc gọi đến Đường Dây Nóng Dành Cho Cử Tri của văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang theo số (800) 345-VOTE (8683).

Check My Voter Status