Tổng Thư Ký Tiểu Bang Shirley N. Weber mời quý vị thông báo cho mọi người biết về các phương tiện và tin tức đăng trên trang web Bỏ Phiếu tại California.

Bài viết làm mẫu và lời nhắn làm mẫu được cung cấp ở đây là để giúp các thương nghiệp, phòng thương mại, tổ chức bất vụ lợi, phòng chăm sóc sức khỏe, và các cơ quan phục vụ cộng đồng có nói ngôn ngữ này để gợi hứng và chuẩn bị cho mỗi công dân hội đủ điều kiện đi bầu.

Hãy nghĩ đến việc in thêm một bài viết hoặc lời nhắn về trang web Bỏ Phiếu tại California trong bản tin, email, hoặc website.

Để giúp loan tải tin tức về các tài liệu và dịch vụ trợ giúp bầu cử do Tổng Thư Ký Tiểu Bang cung cấp bằng 10 ngôn ngữ, quý vị có thể chọn cách trưng bày hoặc phân phối bích chương/tài liệu “Đã ghi danh bỏ phiếu?”.

Khu chờ đợi của văn phòng quý vị có gắn phương tiện chiếu DVD hoặc video trên mạng hay không? Quý vị có thể giúp cho mọi người cảm thấy thời gian chờ đợi có vẻ ngắn hơn trong khi loan tải tin tức về bầu cử, bằng cách cho nghe một hoặc nhiều thông cáo của dịch vụ công cộng liên quan đến bầu cử bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Các đề tài gồm: ai có thể đi bầu, cách ghi danh bỏ phiếu, diễn tiến khi đi bầu tại một địa điểm bầu cử, và cách bầu bằng thư. Muốn xem những tin nhắn liên quan đến bầu cử, xin đến trang web Loan Báo Dịch Vụ Công Cộng Thông Tin cho Cử Tri (Voter Information Public Service Announcements) của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

Khi quý vị tham gia, mỗi công dân hội đủ điều kiện tại California sẽ có thể dễ sử dụng các phương tiện và tin tức cần thiết để trở thành cử tri hiểu biết, tích cực.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Toán Dịch Vụ Giáo Dục và Tìm Đến Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang bằng email hoặc bằng điện thoại số (916) 651-3070.

Bài Viết và Tin Nhắn Làm Mẫu

Bài viết mẫu:

Các cử tri mới tìm trợ giúp trên mạng bằng mười ngôn ngữ

Bỏ phiếu là một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta làm với tư cách là công dân trong một nền dân chủ. Với vai trò là trưởng ban bầu cử của California, Tổng Thư ký Tiểu bang Shirley N. Weber khuyến khích mọi công dân đủ điều kiện đều ghi danh bỏ phiếu và tham gia bầu cử. Để giúp đáp ứng nhu cầu của các công dân mới và những người khác mà muốn nhận tài liệu bầu cử bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khơ-me, tiếng Hàn, tiếng Tagalog, tiếng Thái hoặc tiếng Việt, Tổng Thư ký Tiểu bang cho phép việc ghi danh cử tri trực tuyến RegisterToVote.ca.gov và cung cấp một bộ gồm mười trang web “Bỏ phiếu ở California” bằng tất cả các ngôn ngữ này, cùng với tiếng Anh.

Để tìm các lời khuyên về những thứ cần mang theo khi đi bỏ phiếu, hướng dẫn về cách bỏ phiếu qua thư và thông tin cử tri hữu ích khác, hãy truy cập trang “Bỏ phiếu ở California” tại www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/ hoặc gọi cho Đường dây nóng dành cho Cử tri của Tổng Thư ký Tiểu bang: (800) 345-VOTE (8683).

Thông điệp mẫu:

Bạn đã ghi danh bỏ phiếu ở California chưa? Ngày cuối cùng để ghi danh bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử nào là 15 ngày trước Ngày Bầu cử. Việc ghi danh là rất dễ dàng tại RegisterToVote.ca.gov. Trong các cuộc bầu cử do viên chức bầu cử quận của bạn tiến hành, bạn có thể ghi danh “có điều kiện” và bỏ phiếu tại văn phòng bầu cử quận hoặc địa điểm bỏ phiếu sau thời hạn ghi danh cử tri 15 ngày cho đến ngày bầu cử. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Ghi danh Cử tri Có điều kiện (Ghi danh Cử tri Có điều kiện). Bạn cũng có thể truy cập trang thông tin “Bỏ phiếu ở California” (Bỏ phiếu ở California) của Tổng Thư ký Tiểu bang tại http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/ hoặc gọi số (800) 345-VOTE (8683).