Tổng Thư Ký Tiểu Bang Alex Padilla mời quý vị thông báo cho mọi người biết về các phương tiện và tin tức đăng trên trang web Bỏ Phiếu tại California.

Bài viết làm mẫu và lời nhắn làm mẫu được cung cấp ở đây là để giúp các thương nghiệp, phòng thương mại, tổ chức bất vụ lợi, phòng chăm sóc sức khỏe, và các cơ quan phục vụ cộng đồng có nói ngôn ngữ này để gợi hứng và chuẩn bị cho mỗi công dân hội đủ điều kiện đi bầu.

Hãy nghĩ đến việc in thêm một bài viết hoặc lời nhắn về trang web Bỏ Phiếu tại California trong bản tin, email, hoặc website.

Để giúp loan tải tin tức về các tài liệu và dịch vụ trợ giúp bầu cử do Tổng Thư Ký Tiểu Bang cung cấp bằng 10 ngôn ngữ, quý vị có thể chọn cách trưng bày hoặc phân phối bích chương/tài liệu “Đã ghi danh bỏ phiếu?”.

Khu chờ đợi của văn phòng quý vị có gắn phương tiện chiếu DVD hoặc video trên mạng hay không? Quý vị có thể giúp cho mọi người cảm thấy thời gian chờ đợi có vẻ ngắn hơn trong khi loan tải tin tức về bầu cử, bằng cách cho nghe một hoặc nhiều thông cáo của dịch vụ công cộng liên quan đến bầu cử bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Các đề tài gồm: ai có thể đi bầu, cách ghi danh bỏ phiếu, diễn tiến khi đi bầu tại một địa điểm bầu cử, và cách bầu bằng thư. Muốn xem những tin nhắn liên quan đến bầu cử, xin đến trang web Loan Báo Dịch Vụ Công Cộng Thông Tin cho Cử Tri (Voter Information Public Service Announcements) của Tổng Thư Ký Tiểu Bang.

Khi quý vị tham gia, mỗi công dân hội đủ điều kiện tại California sẽ có thể dễ sử dụng các phương tiện và tin tức cần thiết để trở thành cử tri hiểu biết, tích cực.

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Toán Dịch Vụ Giáo Dục và Tìm Đến Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang bằng email hoặc bằng điện thoại số (916) 651-3070.

Bài Viết và Tin Nhắn Làm Mẫu

Bài Viết Làm Mẫu:

Tân Cử Tri Được Trợ Giúp Trên Mạng Bằng Mười Ngôn Ngữ

Bỏ phiếu là một trong những việc quan trọng nhất của chúng ta trong tư cách công dân trong một nền dân chủ. Là tổng viên chức bầu cử của California, Tổng Thư Ký Tiểu Bang Alex Padilla khuyến khích mỗi công dân hội đủ điều kiện hãy ghi danh bỏ phiếu và tham gia các cuộc bầu cử. Để giúp đáp ứng các nhu cầu của công dân mới và những người khác muốn nhận tài liệu bầu cử bằng tiếng Tây Ban Nha, Hoa, Hindi, Nhật, Khơ Me, Triều Tiên, Tagalog, Thái hoặc tiếng Việt, Tổng Thư Ký cho phép cử tri ghi danh trên mạng RegisterToVote.ca.gov và cung cấp mười trang web "Tân Cử Tri" bằng tất cả các ngôn ngữ này, và bằng tiếng Anh.

https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/vietnamese/reaching-new-voters/, hoặc gọi cho Đường Dây Hotline Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang: (800) 339-8163.

Tin Nhắn Làm Mẫu:

Quý vị có ghi danh bỏ phiếu tại California hay không? Ngày cuối để ghi danh bỏ phiếu trong bất cứ cuộc bầu cử nào là 15 ngày trước Ngày Bầu Cử. Ghi danh thật dễ dàng tại RegisterToVote.ca.gov. Trong các cuộc bầu cử do viên chức bầu cử quận quý vị tổ chức, quý vị có thể ghi danh và bỏ phiếu “có điều kiện” tại văn phòng bầu cử của quận quý vị sau ngày cuối của thời hạn 15 ngày cho ghi danh cử tri cho đến hết ngày bầu cử. Muốn biết thêm chi tiết xin đến Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện (Conditional Voter Registration). Quý vị cũng có thể đến trang thông tin “Bỏ Phiếu tại California” (Voting in California) tại http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/vietnamese của Tổng Thư Ký Tiểu Bang hoặc gọi số (800) 339-8163.