Các Thời Hạn Bầu Cử Tại California
Ngày Bầu Cử Ghi Danh Cử Tri Xin Lá Phiếu
Bầu Bằng Thư
Các Lá Phiếu Đã Điền,
Kể Cả Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

Ngày 7 tháng 6, 2022

7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Bầu Cử Trực Tiếp Sơ Bộ Trên Toàn Tiểu Bang (Statewide Direct Primary)

Trực Tuyến (Online) hoặc Đóng Dấu Bưu Điện trước
ngày 23 tháng 5, 2022

hoặc

Qúy vị có thể”tùy theo điều kiện (conditional voter registration)” đăng ký và bỏ phiếu tại văn phòng bầu cử quận của quý vị sau thời hạn đăng ký cử tri là 15 ngày.

Phải đến trước ngày 31 tháng 5, 2022 Phiếu bầu được giao trực tiếp qua cá nhân: Phải được đưa đến trước khi kết thúc cuộc thăm dò vào ngày 7 tháng 6, 2022; Phiếu bầu được gửi qua đường bưu điện: Phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày 7 tháng 6, 2022 và được nhận bởi văn phòng bầu cử quận của quý vị không trễ hơn ngày 10 tháng 6, 2022.

Các Quyền của Quý Vị trong vai trò Cử Tri

Các Tập Hướng Dẫn Cử Tri