Các Thời Hạn Bầu Cử Tại California
Ngày Bầu Cử Ghi Danh Cử Tri Xin Lá Phiếu
Bầu Bằng Thư
Các Lá Phiếu Đã Điền,
Kể Cả Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

Ngày 5 tháng 3 năm 2024

7:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối

Cuộc Bầu cử Sơ bộ Tổng thống

Trực tuyến hoặc Đóng dấu bưu điện muộn nhất là
Ngày 20 tháng 2 năm 2024

hoặc

Qúy vị có thể”tùy theo điều kiện (conditional voter registration)” đăng ký và bỏ phiếu tại văn phòng bầu cử quận của quý vị sau thời hạn đăng ký cử tri là 15 ngày.

Phải đến nơi muộn nhất là ngày 27 tháng 2 năm 2024 Phiếu bầu cá nhân tự nộp: Phải được nộp trước thời điểm đóng cửa các phòng phiếu vào ngày 5 tháng 3 năm 2024; Phiếu bầu được gửi qua thư: Phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước ngày 5 tháng 3 năm 2024 và được nhận bởi văn phòng bầu cử quận của quý vị không muộn hơn ngày 12 tháng 3 năm 2024.

Các Quyền của Quý Vị trong vai trò Cử Tri

Official Voter Information Guide