Iniimbitahan kayo ni Kalihim ng Estado Shirley N. Weber na tumulong na ikalat ang salita tungkol sa mahahalagang kasangkapan at impormasyon na makukuha sa pahina sa web ng Pagboto sa California.

Ang sampol na artikulo at sampol na mensahe na ipinagkakaloob dito ay idinisenyo upang tulungan ang mga negosyo, kamara de komersiyo, di-nagtutubong organisasyon, klinika ng pangangalagang pangkalusugan, at ahensiya na naglilingkod sa mga komunidad kung saan ang wika ay sinasalita upang bigyan ng inspirasyon at ihanda ang bawat karapat-dapat na mamamayan para sa pagboto.

Isaalang-alang ang pagdaragdag ng isang artikulo o mensahe tungkol sa pahina sa web ng Pagboto sa California sa isang newsletter, email, o website.

Upang makatulong na ikalat ang salita tungkol sa mga materyal sa pagboto at tulong na iniaalay ng Kalihim ng Estado sa 10 wika, maaari mong ipakita o ipamahagi ang isang poster/polyeto na “Nagparehistro para makaboto?”

Ang lugar na hintayan sa inyong opisina ay nakakapagpakita ba ng mga DVD o online na video? Magagawa ninyong anyong mas maikli ang paghihintay habang ikinakalat ninyo ang salita tungkol sa pagboto, sa pamamagitan ng pagpapakita ng isa o higit na serbisyo sa publiko na mga pahayag na may kaugnayan sa pagboto sa Ingles o Kastila. Ang mga paksa ay kabilang ang: sino ang makakaboto, paano dapat magparehistro para makaboto, ano ang dapat asahan kapag boboto sa isang lugar ng botohan, paano dapat bumoto sa pamamagitan ng koreo. Upang tingnan ang mga mensaheng ito na may kaugnayan sa pagboto, mangyaring bisitahin ang pahina sa web na Serbisyo sa Publiko na mga Pahayag na Impormasyon para sa Botante (Voter Information Public Service Announcements) ng Kalihim ng Estado.

Sa pamamagitan ng inyong paglahok, ang bawat karapat-dapat na mamamayan sa California ay magkakaroon ng akses sa mga kasangkapan at impormasyon na kailangan upang maging aktibo, may-kaalamang botante.

Para sa iba pang impormasyon, mangyaring kontakin ang Pangkat sa mga Serbisyong Edukasyon at Pakikipag-ugnayan sa Botante ng Kalihim ng Estado sa pamamagitan ng email o telepono sa (916) 651-3070.

Sampol na Artikulo at Mensahe

Sample na Artikulo:

Mga Bagong Botante Makahahanap ng Tulong Online Sa Sampung Wika

Ang pagboto ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na ginagawa natin bilang mga mamamayan sa isang demokrasya. Bilang punong opisyal ng halalan ng California, hinihikayat ng Kalihim ng Estado na si Shirley N. Weber ang bawat kwalipikadong mamamayan na magparehistro upang makaboto at lumahok sa halalan. Upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga bagong mamamayan at ibang tao na mas gustong matanggap ang kanilang mga materyal sa halalan sa Spanish, Chinese, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Tagalog, Thai, o Vietnamese, nag-aalok ang Kalihim ng online na pagpaparehistro ng botante RegisterToVote.ca.gov at hanay ng sampung web page na "Voting in California" (Pagboto sa California) sa lahat ng wikang ito, pati na sa Ingles.

Para makakita ng mga tip sa kung ano ang dapat mong dalhin kapag bumoto ka, mga tagubilin sa kung paano bumoto sa pamamagitan ng koreo, at iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon para sa botante, bisitahin ang page na "Voting in California" (Pagboto sa California) sa www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/ o tumawag sa Hotline para sa Botante ng Kalihim ng Estado: (800) 345-VOTE (8683).

Sample na Mensahe:

Nakarehistro ka ba upang bumoto sa California? Ang huling araw para magparehistro upang makaboto sa anumang halalan ay 15 araw bago ang Araw ng Halalan. Madali lang magparehistro sa RegisterToVote.ca.gov. Sa mga halalang isinasagawa ng opisyal ng halalan ng iyong county, maaari kang "kundisyonal" na magparehistro at bumoto sa opisina ng mga halalan ng iyong county pagkatapos ng deadline ng pagpaparehistro ng botante na 15 araw bago ang halalan hanggang sa araw ng halalan. Para sa higit pang impormasyon, pumunta sa Conditional Voter Registration (Kundisyonal na Pagpaparehistro ng Botante). Maaari mo ring bisitahin ang page ng impormasyon ng Kalihim ng Estado na "Voting in California" (Pagboto sa California) sa http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/ o tumawag sa (800) 345-VOTE (8683).