Iniimbitahan kayo ni Kalihim ng Estado Alex Padilla na tumulong na ikalat ang salita tungkol sa mahahalagang kasangkapan at impormasyon na makukuha sa pahina sa web ng Pagboto sa California.

Ang sampol na artikulo at sampol na mensahe na ipinagkakaloob dito ay idinisenyo upang tulungan ang mga negosyo, kamara de komersiyo, di-nagtutubong organisasyon, klinika ng pangangalagang pangkalusugan, at ahensiya na naglilingkod sa mga komunidad kung saan ang wika ay sinasalita upang bigyan ng inspirasyon at ihanda ang bawat karapat-dapat na mamamayan para sa pagboto.

Isaalang-alang ang pagdaragdag ng isang artikulo o mensahe tungkol sa pahina sa web ng Pagboto sa California sa isang newsletter, email, o website.

Upang makatulong na ikalat ang salita tungkol sa mga materyal sa pagboto at tulong na iniaalay ng Kalihim ng Estado sa 10 wika, maaari mong ipakita o ipamahagi ang isang poster/polyeto na “Nagparehistro para makaboto?”

Ang lugar na hintayan sa inyong opisina ay nakakapagpakita ba ng mga DVD o online na video? Magagawa ninyong anyong mas maikli ang paghihintay habang ikinakalat ninyo ang salita tungkol sa pagboto, sa pamamagitan ng pagpapakita ng isa o higit na serbisyo sa publiko na mga pahayag na may kaugnayan sa pagboto sa Ingles o Kastila. Ang mga paksa ay kabilang ang: sino ang makakaboto, paano dapat magparehistro para makaboto, ano ang dapat asahan kapag boboto sa isang lugar ng botohan, paano dapat bumoto sa pamamagitan ng koreo. Upang tingnan ang mga mensaheng ito na may kaugnayan sa pagboto, mangyaring bisitahin ang pahina sa web na Serbisyo sa Publiko na mga Pahayag na Impormasyon para sa Botante (Voter Information Public Service Announcements) ng Kalihim ng Estado.

Sa pamamagitan ng inyong paglahok, ang bawat karapat-dapat na mamamayan sa California ay magkakaroon ng akses sa mga kasangkapan at impormasyon na kailangan upang maging aktibo, may-kaalamang botante.

Para sa iba pang impormasyon, mangyaring kontakin ang Pangkat sa mga Serbisyong Edukasyon at Pakikipag-ugnayan sa Botante ng Kalihim ng Estado sa pamamagitan ng email o telepono sa (916) 651-3070.

Sampol na Artikulo at Mensahe

Sampol na Artikulo:

Mga Bagong Botante Makahahanap ng Tulong Online Sa Sampung Wika

Ang pagboto ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na ginagawa natin bilang mga mamamayan sa isang demokrasya. Bilang pinakamataas na opisyal sa mga halalan ng California, hinihimok ni Kalihim ng Estado Alex Padilla ang bawat karapat-dapat na mamamayan na magparehistro para makaboto at lumahok sa mga halalan. Upang makatulong na tugunan ang mga pangangailangan ng mga bagong mamamayan at ibang mga tao na mas gustong tumanggap ng kanilang mga materyal sa halalan sa wikang Kastila, Tsino, Hindi, Hapon, Khmer, Koreano, Tagalog, Thai o Biyetnamis, ang Kalihim ay nag-aalay ng online na pagpaparehistro ng botante sa RegisterToVote.ca.gov at isang set ng mga pahina sa web para sa "Mga Bagong Botante" sa lahat ng mga wikang ito, at sa Ingles.

Upang makahanap ng mga payo tungkol sa kung ano ang dadalhin kapag boboto, mga tagubilin kung paano bumoto sa pamamagitan ng koreo, at ibang mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bisitahin ang pahinang Mga Bagong Botante sa https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/tagalog/reaching-new-voters, o tawagan ang inihanda ng Kalihim ng Estado na Linya ng Botante: (800) 339-2957.

Sampol na Mensahe:

Ikaw ba ay nakarehistro para makaboto sa California? Ang huling araw upang magparehistro para makaboto sa alinmang halalan ay 15 araw bago ang Araw ng Halalan. Ang pagpaparehistro ay madali sa RegisterToVote.ca.gov. Sa mga halalang isinasagawa ng opisyal sa mga halalan ng iyong county, ikaw ay maaaring “may-kondisyon” na magparehistro at bumoto sa opisina sa mga halalan ng iyong county pagkaraan ng huling araw ng 15-araw na pagpaparehistro ng botante hanggang sa araw ng halalan. Para sa karagdagang impormasyon mangyaring pumunta sa May-kondisyon na Pagpaparehistro ng Botante (Conditional Voter Registration). Maaari mo ring bisitahin ang pahina ng impormasyon na "Pagboto sa California" (Voting in California) ng Kalihim ng Estado sa http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/tagalog o tumawag sa (800) 339-2957.