Muốn ghi danh bỏ phiếu tại California, quý vị phải:

Check My Voter Status

Hãy Ghi Danh BỎ PHIẾU