Muốn ghi danh bỏ phiếu tại California, quý vị phải: