Có danh sách các văn phòng bầu cử quận và chi tiết liên lạc với họ tại trang Các Văn Phòng Bầu Cử Quận của chúng tôi. Hoặc quý vị có thể gọi Đường Dây Thường Trực miễn phí cho Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại số (800) 339-8163 để lấy chi tiết liên lạc với viên chức bầu cử quận mình.

Các văn phòng bầu cử quận cung cấp tài liệu bầu cử bằng nhiều ngôn ngữ đa dạng, bên cạnh Anh ngữ, theo đòi hỏi của luật tiểu bang. Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng bầu cử quận của quý vị để hỏi xem quận quý vị có tài liệu về bầu cử bằng ngôn ngữ của quý vị không.