Upang magparehistro para makaboto sa California, ikaw ay dapat na: