Upang magparehistro para makaboto sa California, ikaw ay dapat na:

Check My Voter Status

Magparehistro para Makaboto