Mga Huling Araw sa Halalan sa California
Petsa ng Halalan Pagpaparehistro ng Botante Paghiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo Mga Kinumpletong Balota, 
Kabilang ang mga Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Marso 5, 2024

7:00 a.m. hanggang 8:00 p.m.

Pangunahing Halalan sa Pagkapangulo

Online o Nakaselyo bago ang
Pebrero 20, 2024

o

Maaari kang”kundisyonal na” magparehistro at bumoto sa opisina ng halalan sa inyong county pagkatapos ng 15 araw na takdang-panahon para sa pagpaparehistro ng botante.

Dapat dumating bago ang Pebrero 27, 2024 Mga personal na inihatid na balota: Dapat na maihatid bago ang pagsasara ng mga botohan sa Marso 5, 2024; Mga balotang ipinadala sa koreo: Dapat na maselyuhan sa o bago ang Marso 5, 2024, at matanggap ng iyong tanggapan ng halalan ng county nang hindi lalampas sa Marso 12, 2024.

Ang Iyong mga Karapatan Bilang Botante

Official Voter Information Guide