Mga Huling Araw sa Halalan sa California
Petsa ng Halalan Pagpaparehistro ng Botante Paghiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo Mga Kinumpletong Balota, 
Kabilang ang mga Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Hunyo 7, 2022

7:00 a.m. hanggang 8:00 p.m.

Pambuong Estado na Direktang Pangunahin

Online o I-postmark sa
Mayo 23, 2022

o

Maaari kang”kundisyonal na” magparehistro at bumoto sa opisina ng halalan sa inyong county pagkatapos ng 15 araw na takdang-panahon para sa pagpaparehistro ng botante.

Kailangang dumating sa Mayo 31, 2022 Mga balotang inihatid nang personal: Dapat maihatid sa pagtatapos ng botohan sa Hunyo 7, 2022; Mga balotang ipinadala sa koreo: Kailangang ma-postmark sa mismong araw o bago ang Hunyo 7, 2022, at matanggap ng inyong opisina ng halalan sa county nang hindi lalagpas sa Hunyo 10, 2022.

Ang Iyong mga Karapatan Bilang Botante

Official Voter Information Guide