Ang isang listahan ng mga opisina sa mga halalan ng county at ang impormasyon tungkol sa matatawagan sa kanila ay makukuha sa aming pahina na Mga Opisina sa mga Halalan ng County. O maaari ninyong tawagan ang walang-bayad na Linya ng Botante ng Sekretaryo ng Estado sa (800) 339-2957 para sa impormasyon tungkol sa matatawagan sa opisyal sa mga halalan ng inyong county.

Ang mga opisina sa mga halalan ng county ay nagkakaloob ng mga materyal sa halalan sa iba't ibang wika, bilang karagdagan sa Ingles, gaya ng iniatas ng pederal na batas. Mangyaring tawagan ang inyong opisina sa mga halalan ng county nang tuwiran upang itanong kung ang mga materyal sa pagboto ng inyong county ay makukuha sa inyong wika.