ពេលកំណត់ការបោះឆ្នោត រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ឆ្នាំ
កាលបរិច្ឆេទការបោះឆ្នោត ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត សំណើសន្លឹកឆ្នោត
បោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ
សន្លឹកឆ្នោតសព្វគ្រប់​ រួមមាន
សន្លឹកឆ្នោត បោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ

ថ្ងៃទី 5 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024

ម៉ោង 7:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8:00 យប់

ការបោះឆ្មោតបឋមជ្រើសរើសប្រធានាធិ បតី

តាមអនឡាញ ឬ តាមប្រៃសណីយ៍ត្រឹម
ថ្ងៃទី 20 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024

or

អ្នកអាច” ដោយមានលក្ខខណ្ឌ” ចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ខោនធីរបស់អ្នកក្រោយកាលកំណត់បរិច្ឆេទបិទការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត១៥ថ្ងៃ

ត្រូវតែទៅដល់ត្រឹមថ្ងៃទី 27 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 សន្លឹកឆ្នោតដែលបានបញ្ជូនដោយផ្ទាល់៖ ត្រូវតែបញ្ជូនត្រឹមពេលបិទការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 5 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ។ សន្លឹកឆ្នោតដែលបានផ្ញើតាមសំបុត្រ៖ ត្រូវមានបិទតែមប្រៃសណីយ៍នៅ ឬមុនថ្ងៃទី 5 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 ហើយត្រូវទទួលបានដោយការិយាល័យបោះឆ្នោតខោនធីរបស់អ្នកមិនលើសពីថ្ងៃទី 12 ខែមីនា ឆ្នាំ 2024 នោះទេ។

សិទ្ឋិរបស់អ្នក ឋានៈជាអ្នកបោះឆ្នោត

Official Voter Information Guide