កាលបរិច្ឆេទការបោះឆ្នោត និងធនធាន

ពេលកំណត់ការបោះឆ្នោត រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ឆ្នាំ
កាលបរិច្ឆេទការបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសំណើសន្លឹកឆ្នោត
បោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ
សន្លឹកឆ្នោតសព្វគ្រប់​ រួមមាន
សន្លឹកឆ្នោត បោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ

March 3, 2020

7:00 a.m. to 8:00 p.m.

Presidential Primary Election

Online or Postmark by
February 18, 2020

or

You can “conditionally” register and vote at your county elections office after the 15-day voter registration deadline.

Must arrive by February 25, 2020 Personally delivered ballots: Must be delivered by close of polls on March 3, 2020; Mailed ballots: Must be postmarked on or before March 3, 2020, and received by your county elections office no later than March 6, 2020.

សិទ្ឋិរបស់អ្នក ឋានៈជាអ្នកបោះឆ្នោត

ព័ត៌មានណែនាំអ្នកបោះឆ្នោត