កាលបរិច្ឆេទការបោះឆ្នោត និងធនធាន

ពេលកំណត់ការបោះឆ្នោត រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ឆ្នាំ
កាលបរិច្ឆេទការបោះឆ្នោតការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសំណើសន្លឹកឆ្នោត
បោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ
សន្លឹកឆ្នោតសព្វគ្រប់​ រួមមាន
សន្លឹកឆ្នោត បោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ

November 6, 2018

7:00 a.m. to 8:00 p.m.

General Election

Online or Postmark by
October 22, 2018

or

You can “conditionally” register and vote at your county elections office after the 15-day voter registration deadline.

Must arrive by
October 30, 2018
Personally delivered ballots: Must be delivered
by close of polls on November 6, 2018;
Mailed ballots: Must be postmarked on or before
November 6, 2018, and received by your county
elections office no later than November 9, 2018.

សិទ្ឋិរបស់អ្នក ឋានៈជាអ្នកបោះឆ្នោត

ព័ត៌មានណែនាំអ្នកបោះឆ្នោត