ពេលកំណត់ការបោះឆ្នោត រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ឆ្នាំ
កាលបរិច្ឆេទការបោះឆ្នោត ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត សំណើសន្លឹកឆ្នោត
បោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ
សន្លឹកឆ្នោតសព្វគ្រប់​ រួមមាន
សន្លឹកឆ្នោត បោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ

ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២

ម៉ោង ៧៖០០ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៨៖០០រសៀល

បឋមផ្ទាល់ទូទាំងរដ្ឋ

អនឡាញ or កាលបរិច្ឆេទត្រឹម
ថ្ងៃទី ២៣ ខែឩសភា ឆ្នាំ២០២២

or

អ្នកអាច” ដោយមានលក្ខខណ្ឌ” ចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ខោនធីរបស់អ្នកក្រោយកាលកំណត់បរិច្ឆេទបិទការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត១៥ថ្ងៃ

ត្រូវមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែឩសភា ឆ្នាំ២០២២ សន្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវបញ្ជូនដោយបុគ្គល៖ តម្រូវអោយដាក់បញ្ជូនត្រឹមកាលកំណត់បិទនៅថ្ងៃទី ៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ សន្លឹកឆ្នោតតាមរយៈអ៊ីមែល៖ តម្រូវអោយដាក់កាលបរិច្ឆេទត្រឹម ឬមុនថ្ងៃទី ៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ និងត្រូវបានទទួលដោយការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ខោនធីរបស់អ្នក មិនយឺតជាងថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។

សិទ្ឋិរបស់អ្នក ឋានៈជាអ្នកបោះឆ្នោត

Official Voter Information Guide