ពេលកំណត់ការបោះឆ្នោត រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ឆ្នាំ

 

កាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោត ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត សំណើសុំសន្លឹកឆ្នោត
បោះតាមសំបុត្រ
សន្លឹកឆ្នោតដែលបានបំពេញ
រួមទាំងសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំបុត្រ

ថ្ងៃទី 21 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024

ម៉ោង 7:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 20:00 យប់

ការបោះឆ្នោតសកលពិសេស

តាមអ៊ីនធឺណិត ឬប្រៃសណីយ៍ត្រឹម
ថ្ងៃទី 6 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024

អ្នកអាចចុះឈ្មោះក្រោម “លក្ខខណ្ឌ” និងបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតខោនធីរបស់អ្នក ក្រោយរយៈ 15 ថ្ងៃនៃកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត។

ត្រូវមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី 14 ឧសភា ឆ្នាំ 2024 សន្លឹកឆ្នោតដែលបោះដោយផ្ទាល់៖ ត្រូវតែបោះត្រឹមការបិទការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 21 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024; សន្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមសំបុត្រ៖ ត្រូវតែបិទតែមប្រៃសណីយ៍នៅថ្ងៃ ឬមុនថ្ងៃទី 21 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024 ហើយការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធីរបស់អ្នកបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតមិនឱ្យលើសពីថ្ងៃទី 28 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2024។

ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2024

ម៉ោង 7:00 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 20:00 យប់

ការបោះឆ្នោតសាកល

តាមអ៊ីនធឺណិត ឬប្រៃសណីយ៍ត្រឹម
ថ្ងៃទី 21 ខែតុលា ឆ្នាំ 2024

អ្នកអាចចុះឈ្មោះក្រោម “លក្ខខណ្ឌ” និងបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតខោនធីរបស់អ្នក ក្រោយរយៈ 15 ថ្ងៃនៃកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត។

ត្រូវតែមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី 29 ខែតុលា ឆ្នាំ 2024 សន្លឹកឆ្នោតដែលបោះដោយផ្ទាល់៖ ត្រូវតែបោះត្រឹមការបិទការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2024; សន្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមសំបុត្រ៖ ត្រូវតែបិទតែមប្រៃសណីយ៍នៅថ្ងៃ ឬមុនថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2024 ហើយការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធីរបស់អ្នកបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតមិនឱ្យលើសពីថ្ងៃទី 12 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2024។

សិទ្ឋិរបស់អ្នក ឋានៈជាអ្នកបោះឆ្នោត

Official Voter Information Guide