Các Ngày và Tài Nguyên Bầu Cử

Các Thời Hạn Bầu Cử Tại California
Ngày Bầu CửGhi Danh Cử TriXin Lá Phiếu
Bầu Bằng Thư
Các Lá Phiếu Đã Điền,
Kể Cả Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

June 5, 2018 

7:00 a.m. to 8:00 p.m.

Statewide Direct Primary Election

Senate District 29 - Special Recall Election

Senate District 32 - Special Primary Election

Assembly District 39 - Special General Election

Assembly District 45 - Special General Election

Online or Postmark by
May 21, 2018

or

You can “conditionally” register and vote at your county elections office after the 15-day voter registration deadline.

Must arrive by
May 29, 2018
Personally delivered ballots: Must be delivered
by close of polls on June 5, 2018;
Mailed ballots: Must be postmarked on or before
June 5, 2018, and received by your county
elections office no later than June 8, 2018.

Các Quyền của Quý Vị trong vai trò Cử Tri

Các Tập Hướng Dẫn Cử Tri