Các Ngày và Tài Nguyên Bầu Cử

Các Thời Hạn Bầu Cử Tại California
Ngày Bầu CửGhi Danh Cử TriXin Lá Phiếu
Bầu Bằng Thư
Các Lá Phiếu Đã Điền,
Kể Cả Lá Phiếu Bầu Bằng Thư

April 3, 2018

Assembly District 39 - Special Election

Assembly District 45 - Special Election

Assembly District 54 - Special Election

7:00 a.m. to 8:00 p.m.

Online or Postmark by
March 19, 2018

or

You can “conditionally” register and vote at your county elections office after the 15-day voter registration deadline. 

 

Must arrive by
March 27, 2018

Personally delivered ballots: Must be delivered by close of polls on April 3, 2018; Mailed ballots: Must be postmarked on or before April 3, 2018, and received by your county elections office no later than April 6, 2018.

June 5, 2018 

Statewide Direct Primary Election

Special Recall Election Senate District 29

7:00 a.m. to 8:00 p.m.

Online or Postmark by
May 21, 2018

or

You can “conditionally” register and vote at your county elections office after the 15-day voter registration deadline.

Must arrive by
May 29, 2018
Personally delivered ballots: Must be delivered
by close of polls on June 5, 2018;
Mailed ballots: Must be postmarked on or before
June 5, 2018, and received by your county
elections office no later than June 8, 2018.

Các Quyền của Quý Vị trong vai trò Cử Tri

Các Tập Hướng Dẫn Cử Tri