Ghi Danh Bỏ Phiếu

Để nhận được lá phiếu bầu qua thư, quý vị phải là cử tri đã ghi danh. Nếu quý vị tin rằng mình đã ghi danh, quý vị có thể xác nhận việc ghi danh của quý vị trực tuyến bằng cách sử dụng công cụ của chúng tôi có tên “My Voter Status”.

Nếu chưa ghi danh, quý vị có thể ghi danh trực tuyến tại RegisterToVote.ca.gov. Trong quá trình ghi danh bầu cử, quý vị có thể lựa chọn trở thành “cử tri bỏ phiếu qua thư thường trực” (permanent vote-by-mail voter), có nghĩa là quý vị sẽ tự động nhận được lá phiếu qua thư trước mỗi cuộc bầu cử.

Bỏ Phiếu Qua Thư

Sau khi quý vị đã bầu cử, vui lòng đặt lá phiếu của quý vị vào bì thư được cung cấp và đảm bảo rằng quý vị đã điền đầy đủ mọi các thông tin trên bì thư.

Quý vị có thể gửi lại lá phiếu đã bầu bằng cách

 1. gửi qua đường bưu điện tới viên chức bầu cử của quận
  • Các lá phiếu bầu-qua-thư gửi đi phải được đóng dấu bưu điện muộn nhất vào Ngày bầu cử và đến văn phòng bầu cử của quận chậm nhất là 3 ngày sau Ngày bầu cử
  • Trong trường hợp quý vị không chắc nếu gửi qua đường bưu điện, lá phiếu bầu qua thư của mình có đến kịp giờ hay không, hãy mang lá phiếu đến bất kỳ nơi bỏ phiếu nào trong tiểu bang từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử.
 2. đích thân gửi lại lá phiếu tại nơi bỏ phiếu hoặc tại văn phòng của viên chức bầu cử của quận;
  • Lá phiếu bầu qua thư được đích thân chuyển đi phải được chuyển trước khi phòng phiếu đóng cửa vào lúc 8 giờ tối Ngày Bầu Cử.
 3. bỏ lá phiếu của quý vị vào một trong các thùng bỏ phiếu của quận; hoặc
  • Lá phiếu bầu qua thư được đích thân chuyển đến một địa điểm bỏ phiếu phải được chuyển trước khi phòng phiếu đóng cửa vào lúc 8 giờ tối Ngày Bầu Cử.
 4. ủy quyền cho người khác thay mặt quý vị gửi lại lá phiếu.
  • Bất kỳ ai cũng có thể thay mặt quý vị gửi lại lá phiếu của quý vị, miễn là họ không kiếm tiền trên mỗi lá phiếu. Để lá phiếu của quý vị được kiểm đếm, quý vị phải điền vào phần ủy quyền ở bên ngoài bì thư đựng lá phiếu của quý vị.

Khi viên chức bầu cử của quậnnhận được lá phiếu bầu qua thư của quý vị, họ sẽ đối chiếu chữ ký trên bì thư quý vị gửi lại với chữ ký trên phiếu ghi danh bỏ phiếu của quý vị để đảm bảo chúng trùng khớp. Để đảm bảo tính bảo mật cho lá phiếu của quý vị, lá phiếu sẽ được tách ra khỏi bì thư sau đó sẽ được kiểm.

Tất cả lá phiếu bầu qua thư hợp lệ đều được kiểm đếm trong mọi cuộc bầu cử ở California, bất kể kết quả hay sự gần kề của bất kỳ vòng tranh cử nào. Để biết thêm thông tin về cách thức và thời điểm xác nhận và kiểm lá phiếu, vui lòng xem phần mô tả cách hoàn thành quá trình kiểm phiếu chính thức của chúng tôi.

Bỏ Phiếu Lần Đầu

Khi quý vị ghi danh bỏ phiếu, quý vị đã được đề nghị cung cấp số giấy phép lái xe, mã số nhận dạng California hoặc bốn chữ số cuối trong số An Sinh Xã Hội của quý vị. Nếu quý vị là cử tri lần đầu tiên bỏ phiếu và chưa cung cấp thông tin này khi đăng ký ghi danh, đồng thời quý vị dự định:

Bỏ phiếu qua thư: trước khi bỏ phiếu, vui lòng gửi bản sao giấy tờ tùy thân của quý vị cho viên chức bầu cử quận. Nếu quý vị sử dụng Mẫu Đơn Xin Bỏ Phiếu Qua Thư để yêu cầu bỏ phiếu qua thư, thì quý vị có thể gửi bản sao giấy tờ tùy thân kèm với đơn của quý vị. Nếu quý vị không thực hiện việc này trước khi bỏ phiếu thì viên chức bầu cử quận của quý vị sẽ liên lạc với quý vị khi nhận được lá phiếu đã bầu của quý vị để yêu cầu bằng chứng nhận dạng cần thiết. Quý vị phải cung cấp một hình thức nhận dạng có thể chấp nhận được cho viên chức bầu cử quận của quý vị trước khi họ mở phong bì chứa phiếu bầu qua thư của quý vị. Nếu không thể xác nhận được danh tính của quý vị, phong bì chứa phiếu bầu qua thư của quý vị sẽ không được mở và lá phiếu của quý vị sẽ không được tính. 

Bỏ phiếu trực tiếp: trước khi nhận được lá phiếu của mình tại địa điểm bỏ phiếu, quý vị có thể được đề nghị cung cấp một hình thức nhận dạng có thể chấp nhận được.

Ví dụ về các hình thức nhận dạng cá nhân được chấp nhận như sau: bản sao hóa đơn điện nước gần đây, Thông Tin Hướng Dẫn cho Cử Tri của quận mà quý vị nhận được từ văn phòng bầu cử quận của mình hoặc một tài liệu khác do cơ quan chính phủ gửi cho quý vị hoặc bản sao hộ chiếu, giấy phép lái xe, thẻ căn cước California hoặc thẻ sinh viên.  Để biết thêm thông tin về các hình thức nhận dạng có thể sử dụng khi quý vị bỏ phiếu lần đầu, vui lòng tham khảo danh sách đầy đủ các hình thức nhận dạng có thể chấp nhận được (PDF), gọi cho tổng đài cử tri miễn cước của Tổng Thư Ký Tiểu Bang theo số (800) 339-8163, hoặc liên lạc với viên chức bầu cử quận của bạn. 

Tình Trạng Của Lá Phiếu Bầu Qua Thư của quý vị

Mục 3017(c) của Bộ Luật Bầu Cử California yêu cầu các viên chức bầu cử của quận thiết lập thủ tục để theo dõi và xác nhận việc nhận lá phiếu bầu qua thư đã bầu và cung cấp thông tin này bằng hệ thống truy cập trực tuyến thông qua trang web của ban bầu cử hoặc qua số điện thoại miễn cước của quận.

Quý vị cũng có thể kiểm tra tình trạng lá phiếu của mình bằng cách truy cập “My Voter Status.”

Lá Phiếu Của Tôi Ở Đâu (Where's My Ballot)

Tổng Thư Ký Tiểu Bang California hiện đang cung cấp dịch vụ Where’s My Ballot?—một giải pháp mới để cử tri theo dõi và nhận thông báo về tình trạng lá phiếu bầu qua thư. Tài trợ bởi BallotTrax, Where’s My Ballot? cho phép cử tri biết lá phiếu của họ đang ở đâu cùng tình trạng của lá phiếu qua từng lộ trình.

Một cử tri đã ghi danh sẽ nhận được thông báo qua email, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thoại từ viên chức bầu cử của quận về tình trạng của lá phiếu bầu qua thư của cử tri bao gồm:

 • Thời gian lá phiếu được chuyển đi
 • Ngày dự kiến lá phiếu của cử tri chuyển đến tay cử tri
 • Liệu lá phiếu của cử tri có bị USPS gửi trả lại dưới dạng không thể giao cho viên chức bầu cử của quận hay không
 • Thời gian quận nhận lá phiếu đã điền đầy đủ của cử tri
 • Liệu lá phiếu đã điền đầy đủ của cử tri đã được chấp nhận hay chưa, lý do tại sao lá phiếu không được chấp nhận và hướng dẫn các bước mà cử tri có thể thực hiện để lá phiếu được chấp nhận
 • Hạn chót để cử tri gửi lại lá phiếu nếu quận chưa nhận được lá phiếu đã điền đầy đủ của cử tri là chậm nhất vào ngày cụ thể do viên chức bầu cử của quận quy định

Đăng ký tại WheresMyBallot.sos.ca.gov để nhận tin nhắn SMS (văn bản), thông báo cuộc gọi thoại hoặc email tự động về lá phiếu của quý vị.

Where'sMyBallot? có sẵn tại tất cả các quận của California.

Việc Bỏ Phiếu Qua Thư Trong Quân Ngũ & Ở Nước Ngoài

Là một cử tri trong quân ngũ hoặc cử tri ở nước ngoài, để nhận tài liệu bầu cử và bỏ phiếu khi quý vị vắng mặt tại quận trong thời gian phục vụ và/hoặc sống ở nước ngoài, quý vị cần nộp đơn xin lá phiếu bầu qua thư bằng cách điền vào đơn ghi danh bỏ phiếu trực tuyến hoặc bằng cách điền vào Đơn Dạng Bưu Thiếp Liên Bang (Federal Post Card Application, FPCA). FPCA có sẵn từ Chương Trình Hỗ Trợ Bỏ Phiếu Liên Bang.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập mục Thông Tin Bỏ Phiếu Trong Quân Ngũ và Ở Nước Ngoài của chúng tôi

Nộp Đơn Qua Thư

Quý vị có thể dùng đơn được in trên hướng dẫn cử tri mà viên chức bầu cử của quận đã gửi cho quý vị qua đường bưu điện trước mỗi cuộc bầu cử. Quý vị cũng có thể đến gặp hoặc viết thư cho viên chức bầu cử của quận để xin đơn hoặc quý vị có thể sử dụng Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Qua Thư Của California (PDF).

Sau khi đọc hướng dẫn, vui lòng điền thông tin của quý vị trực tiếp vào đơn, sau đó in ra, ký tên và ghi ngày vào đơn. Gửi đơn đã hoàn tất qua đường bưu điện đến văn phòng bầu cử quận của quý vị. Vui lòng không gửi đơn đến văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang vì điều này sẽ làm chậm trễ việc nhận lá phiếu bầu thư qua của quý vị.

Bất kỳ lúc nào trong vòng 7 ngày trước Ngày Bầu Cử, quý vị sẽ cần đích thân nộp đơn tại văn phòng bầu cử của quận để yêu cầu một lá phiếu bầu cử qua thư cho cuộc bầu cử đó.

Nộp Đơn Qua Điện Thoại

Liên lạc với viên chức bầu cử quận của quý vị để xem quận có cho phép quý vị ghi danh qua điện thoại hay không.

Quý Vị Làm Thất Lạc Lá Phiếu Bầu Qua Thư/Cần Lá Phiếu Thay Thế?

Nộp đơn xin lá phiếu thứ hai

Nếu quý vị không nhận được lá phiếu bầu qua thư hoặc làm thất lạc, làm hỏng lá phiếu ban đầu, vui lòng liên hệ với viên chức bầu cử quận của quý vị để được gửi một lá phiếu bầu qua thư thứ hai.

Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Qua Thư Muộn

Nếu quý vị không nhận được lá phiếu bầu qua thư hoặc làm thất lạc, làm hỏng lá phiếu ban đầu, khung thời gian để yêu cầu lá phiếu bầu qua thư đã quá hạn và quý vị không thể bỏ phiếu trực tiếp tại phòng phiếu, quý vị có thể nộp đơn bằng văn bản để xin một lá phiếu bầu qua thư muộn. Quý vị hoặc người đại diện của quý vị sẽ phải đích thân nộp đơn yêu cầu này cho viên chức bầu cử của quận. (Bộ Luật Bầu Cử, § 3021.)

Sau khi quý vị đánh dấu lá phiếu của mình, hãy điền và ký tên vào bì thư, quý vị có thể đích thân hoặc thông qua đại diện được ủy quyền của mình, gửi lá phiếu của quý vị cho viên chức bầu cử hoặc bất kỳ nơi bỏ phiếu nào trong khu vực thẩm quyền của quý vị.

Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Qua Thư Muộn Của California (PDF)