ដើម្បីចុះឈ្នោះបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា អ្នកត្រូវតែ: