អ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអាចសំរេចថាតើត្រូវទៅបោះឆ្នោតនៅកន្លែងបោះឆ្នោតរឺបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមសូមជ្រើសរើសសំណួរណាមួយដែលបានបង្ហាញខាងក្រោម។

ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

បោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍

សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមរយះប្រៃសណីយ៍សម្រាប់យោធា និង ក្រៅប្រទេស

ដាក់ពាក្យដើម្បីបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍

បាត់សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមរយះប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក/ត្រូវការប្តូរជំនួស?


ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ដើម្បីបានផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតតាមរយះប្រៃសណីយ៍ អ្នកត្រូវតែជាអ្នកមានឈ្មោះបោះឆ្នោត។ ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាអ្នកបានចុះឈ្មោះរួចហើយអ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នកតាមអ៊ិនធរណេតជាមួយឧបករណ៍ “ស្ថានភាពអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ” របស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានចុះឈ្មោះទេ អ្នកអាចចុះឈ្មោះតាមអ៊ិនធរណេត RegisterToVote.ca.gov បាន។ ជ្រុងមួយសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត អ្នកត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសឱ្យក្លាយជា “អ្នកបោះឆ្នោតតាមរយះប្រៃសណីយ៍អចិន្រ្តៃយ៍” មានន័យថាអ្នកនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតតាមរយះប្រៃសណីយ៍មុនពេលបោះឆ្នោតនីមួយៗ។

ការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍

ជំនួសឱ្យការទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអ្នកអាចបោះឆ្នោតដោយប្រើសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ដែលនឹងត្រូវផ្ញើទៅអ្នក។

បន្ទាប់ពីអ្នកបានបោះឆ្នោតរួចហើយសូមបញ្ចូលសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកទៅក្នុងស្រោមសំបុត្រដែលបានផ្តល់ឱ្យដោយប្រាកដថាអ្នកបានបំពេញព័ត៌មានដែលត្រូវការទាំងអស់នៅលើស្រោមសំបុត្រ។

អ្នកអាចផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតរបស់អ្នកត្រឡប់មកវិញតាម

 1. ផ្ញើវាទៅ មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុរបស់អ្នក;
  • សន្លឹកឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ ដែលត្រូវបានផ្ញើត្រូវតែបិទតែមប្រៃសណីយ៍នៅ ឬមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត ហើយបានទទួលដោយការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធីរបស់អ្នក មិនលើសពី 7 ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃបោះឆ្នោតទេ។
  • ប្រសិនបើអ្នកមិនប្រាកដថាសន្លឹកឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃណីយ៍នឹងមកដល់ទាន់ពេលវេលា បន្ទាប់ពីផ្ញើររួច សូមយកវាទៅកន្លែងបោះឆ្នោតណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតចន្លោះម៉ោង 7:00 និង 8:00 ល្ងាច ។
 2. ប្រគល់វាដោយផ្ទាល់ដៃទៅកន្លែងបោះឆ្នោតឬការិយាល័យរបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នក;
  • សន្លឹកឆ្នោតដែលផ្ញើតាមប្រៃណីយ៍ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ដៃត្រូវតែប្រគល់ឱ្យមិនលើសពីការបិទការស្ទង់មតិនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតម៉ោង 8:00 ល្ងាច។
 3. ដាក់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកទៅក្នុងបណ្តាហឹបបោះឆ្នោតមួយក្នុងស្រុករបស់អ្នក។ ឬ
  • សន្លឹកឆ្នោតដែលបានផ្ញើតាមប្រៃណីយ៍ដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយផ្ទាល់ដៃទៅទីតាំងទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតត្រូវតែប្រគល់ឱ្យមិនលើសពីការបិទការស្ទង់មតិនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតម៉ោង 8:00 ល្ងាច។
 4. ការផ្តល់សិទ្ធិឱ្យនរណាម្នាក់ប្រគល់សន្លឹកឆ្នោតជំនួសអ្នក។
  • អ្នកណាម្នាក់អាចប្រគល់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកអោយអ្នកវិញដរាបណាពួកគេមិនបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលដោយផ្អែកលើសន្លឹកឆ្នោត។ ដើម្បីឱ្យសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកត្រូវបានរាប់ចូល អ្នកត្រូវបំពេញផ្នែកការអនុញ្ញាតដែលមាននៅខាងក្រៅស្រោមសំបុត្រសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក។

នៅពេលសន្លឹកឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមប្រៃណីយ៍ត្រូវបានទទួលដោយ មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុករបស់អ្នក ហត្ថលេខារបស់អ្នកនៅលើស្រោមសំបុត្រត្រឡប់មកវិញនឹងត្រូវតែដូចគ្នាទៅនឹងហត្ថលេខានៅលើកាតចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកដើម្បីធានាថាវាដូចគ្នា។ ដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់នៃសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកសន្លឹកឆ្នោតនឹងត្រូវបានហែកចេញពីស្រោមសំបុត្រហើយបន្ទាប់មកវានឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូល។

សន្លឹកឆ្នោតដែលបានផ្ញើតាមអ៊ីម៉ែលដែលមានសុពលភាពទាំងអស់ត្រូវបានរាប់រាល់ការបោះឆ្នោតប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ដោយមិនគិតពីលទ្ធផលឬភាពជិតស្និទ្ធនៃការប្រគួតប្រជែងណាមួយឡើយ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីរបៀបនិងពេលសន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់និងដាក់ជាតារាង សូមមើលការពិពណ៌នារបស់យើងអំពីរបៀបដែល ការពិនិត្យឆ្នោតការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ ត្រូវបានបញ្ចប់។

ការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូង

នៅពេលអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត អ្នកត្រូវបំពេញនូវលេខប័ណ្ណបើកបររបស់អ្នក លេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ឬ លេខបួនខ្ទង់ចុងក្រោយនៃលេខសម្គាល់ប័ណ្ណសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងហើយអ្នកមិនបានផ្តល់ព័ត៌មាននេះនៅពេលដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះ ហើយអ្នកគ្រោងនឹង៖

បោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ៖ មុនពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក សូមផ្ញើច្បាប់ថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធីរបស់អ្នក។  ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រដោយប្រើពាក្យសុំសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមសំបុត្រ អ្នកអាចផ្ញើច្បាប់ថតចំលងនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករួមជាមួយពាក្យសុំរបស់អ្នក។  ប្រសិនបើអ្នកមិនធ្វើបែបនេះមុនពេលបោះឆ្នោតទេ នោះអ្នកនឹងត្រូវបានទាក់ទងដោយមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធីរបស់អ្នកនៅពេលទទួលសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតហើយរបស់អ្នកដើម្បីស្នើសុំភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណ។ អ្នកត្រូវតែផ្តល់នូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលអាចទទួលយកបានទៅដល់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធីរបស់អ្នក មុនពេលពួកគេអាចបើកស្រោមសំបុត្រសន្លឹកឆ្នោតដោយផ្ញើតាមសំបុត្ររបស់អ្នក។ ប្រសិនបើពុំអាចផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបានត្រឹមត្រូវ​នោះ ស្រោមសំបុត្រសន្លឹកឆ្នោតតាមសំបុត្រនឹងមិនត្រូវបានបើកហើយសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលឡើយ។ 

បោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់៖ មុនពេលទទួលសន្លឹកឆ្នោតនៅទីតាំងបោះឆ្នោត អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់នូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលអាចទទួលយកបាន។

ឧទាហរណ៍នៃទម្រង់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចទទួលយកបានមានដូចខាងក្រោម៖ ច្បាប់ចម្លងនៃវិក្កយបត្រប្រើប្រាស់ថ្មីៗ ព័ត៌មានណែនាំសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែលអ្នកបានទទួលពីការិយាល័យបោះឆ្នោតនៃខោនធីរបស់អ្នកឬឯកសារផ្សេងទៀតដែលផ្ញើដោយភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាល ឬច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែន ប័ណ្ណបើកបរ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិស្សិត។  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីប្រភេទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលត្រូវប្រើនៅពេលអ្នកបោះឆ្នោតជាលើកដំបូង សូមពិនិត្យមើលឯកសារ បញ្ជីពេញលេញនៃទម្រង់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលអាចទទួលយកបាន (PDF)សូមទូរសព្ទមកលេខទូរសព្ទលេខាធិការបស់រដ្ឋសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដោយឥតគិតថ្លៃ (888) 345-4917ឬទាក់ទងអ្នក មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំខោនធី។ 

ស្ថានភាពសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមរយះប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក

ច្បាប់រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមាត្រា 3017 (c) តម្រូវឲ្យ មន្រ្តីរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកបង្កើតនីតិវិធីដើម្បីតាមដាននិងបញ្ជាក់ពីការទទួលសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតតាមប្រៃណីយ៍និងដើម្បីធ្វើឱ្យព័ត៌មាននេះមានតាមរយៈមធ្យោបាយនៃប្រព័ន្ធចូលដំណើរការតាមអ៊ីនធឺណិតដោយប្រើគេហទំព័រវេបសាយបោះឆ្នោត ឬតាមរយៈលេខទូរសព្ទឥតគិតថ្លៃ។

អ្នកក៏អាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកដោយចូលមើល “ស្ថានភាពអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ។.”

សន្លឹកបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំនៅឯណា

រដ្ឋលេខាធិការកាលីហ្វ័រញ៉ាឥឡូវនេះកំពុងផ្តល់ជូន សន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្ញុំនៅឯណា?—មធ្យោបាយថ្មីសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតតាមដាននិងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពនៃសន្លឹកឆ្នោតដែលបានផ្ញើតាមប្រៃណីយ៍។ រៀបចំដោយ BallotTrax, សន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្ញុំនៅឯណា? អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបោះឆ្នោតដឹងថាសន្លឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេនៅឯណានិងស្ថានភាពរបស់បោះឆ្នោតបានគ្រប់ជំហាន។

អ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល សារឬសារជាសំឡេងពីមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុកទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសន្លឹកឆ្នោតបោះឆ្នោតតាមអ៊ីមែលរួមមាន៖

 • នៅពេលសន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានប្រគល់ជូន
 • កាលបរិច្ឆេទដែលសន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវប្រគល់ជូនអ្នកបោះឆ្នោត
 • ប្រសិនបើសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ដោយហេតុថាមិនអាចបញ្ជូនទៅមន្រ្តីបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុកដោយ USPS
 • នៅពេលសន្លឹកឆ្នោតបានបញ្ចប់របស់អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានទទួលដោយស្រុក
 • មិនថាសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបញ្ចប់របស់អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានទទួលយកឬហេតុផលដោយសារសន្លឹកឆ្នោតមិនអាចត្រូវបានទទួលយកនិងសេចក្តីណែនាំអំពីជំហានដែលអ្នកបោះឆ្នោតអាចធ្វើដើម្បីឱ្យសន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានទទួលយក
 • ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវប្រគល់សន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួនវិញប្រសិនបើស្រុកមិនបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបញ្ចប់ដោយអ្នកបោះឆ្នោតតាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ដោយមន្រ្តីរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុក

ចុះឈ្មោះតាម WheresMyBallot.sos.ca.govដើម្បីទទួលបានអ៊ីមែល សារជាអក្សរ (ជាអក្សរ) ឬការហៅជាសំលេងអំពីសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

សន្លឹកបោះឆ្នោតរបស់ខ្ញុំនៅឯណា? មាននៅគ្រប់ស្រុកក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។

សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមរយះប្រៃសណីយ៍សម្រាប់យោធា និង ក្រៅប្រទេស

ក្នុងនាមជាអ្នកបោះឆ្នោតជាយោធាឬនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលបានសំភារៈបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននិងការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលអ្នកអវត្តមានពីស្រុករបស់អ្នកពេលកំពុងបម្រើនិង / ឬកំពុងរស់នៅឯបរទេស អ្នកត្រូវដាក់ពាក្យសុំសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃណីយ៍ដោយបំពេញសន្លឹកឆ្នោត ពាក្យសុំចុះឈ្មោះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមអនឡាញ ឬតាមការបំពេញពាក្យសុំប័ណ្ណប្រៃសណីយ៍សហព័ន្ធ (FPCA)។ FPCA មានពីកម្មវិធីជំនួយការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទស្សនាផ្នែក ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតសម្រាប់យោធានិងនៅបរទេស

បាត់សន្លឹកឆ្នោតបោះតាមរយះប្រៃសណីយ៍របស់អ្នក/ត្រូវការប្តូរជំនួស?

ពាក្យសុំសន្លឹកឆ្នោតជំនួសនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

មានតែអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតជំនួសបាន។ សំណើសុំសន្លឹកឆ្នោតជំនួសដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលណាម្នាក់ក្រៅពីអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត គឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ។ (ក្រម បោះឆ្នោត, § 3014[a]។)

ពាក្យសុំសន្លឹកឆ្នោតជំនួសនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា អាចស្វែងរកបាននៅទីនេះ៖

ពាក្យស្នើសុំផ្តល់ សន្លឹកឆ្នោតតាមសំបុត្រទៅអ្នកតំណាង

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការសន្លឹកឆ្នោតជំនួស អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសម្រាប់សន្លឹកឆ្នោតតាមសំបុត្រ ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកតំណាងរបស់អ្នក។ ពាក្យស្នើសុំនេះត្រូវតែផ្តល់ជូនការិយាល័យបោះឆ្នោតខោនធីរបស់អ្នកដោយអ្នកតំណាងរបស់អ្នកផ្ទាល់។ (ក្រម បោះឆ្នោត, § 3014[b]។)

នៅពេលដែលអ្នកគូសសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នករួច អ្នកអាចប្រគល់សន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះឆ្នោតរួចរបស់អ្នកត្រឡប់មកវិញតាមវិធីណាមួយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

ពាក្យស្នើសុំផ្តល់សន្លឹកឆ្នោតតាមសំបុត្រទៅកាន់អ្នកតំណាងអាចរកបាននៅទីនេះ៖

ដាក់ពាក្យដើម្បីបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍

អ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះមិនចាំបាច់ដាក់ពាក្យសុំសន្លឹកឆ្នោតតាមប្រៃណីយ៍សម្រាប់ថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 ឡើយ។ អនុលោមតាម ច្បាប់លេខ N-64-20 រាល់អ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះនឹងត្រូវផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតតាមអ៊ីមែលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតទូទៅថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 ។

ប្រសិនបើអាស័យដ្ឋានប្រៃសណីយ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់តែការបោះឆ្នោតនេះ អ្នកអាចប្រើពាក្យសុំខាងក្រោមដើម្បីរាយអាសយដ្ឋានប្រៃណីយ៍របស់អ្នកដើម្បីទទួលបានឯកសារបោះឆ្នោតរួមទាំងសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 ។