Ibinibigay ng Kalihim ng Estado ang Opisyal na Patnubay na Impormasyon para sa Botante sa format na audio sa wikang Ingles, Spanish, Chinese, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Tagalog, Thai, at Vietnamese.

Para i-order ang Malalaking Titik na bersyon ng Patnubay na Impormasyon para sa Botante, pakikumpleto ang impormasyon sa form at i-click ang button na “Isumite.”

Kung gusto mo, maaari mong i-print at ipadala ang form sa:

  • Elections Division
  • Secretary of State
  • 1500 11th Street, 5th Floor
  • Sacramento, CA 95814
Impormasyon sa Pakikipag-ugnayan
You have 300 characters left.
You have 300 words left.

TANDAAN: ang mga pag-order ng malalaking print ay hindi maihahatid sa isang PO. Kahon

You have 300 characters left.
You have 300 characters left.

Halimbawa:(111) 222-3333

Halimbawa:(111) 222-3333

Magpadala ng Patnubay na Impormasyon para sa Botante (Voter Information Guide, VIG) sa Malalaking Titik para sa (mga) sumusunod na halalan. Lagyan ng tsek ang lahat ng naaangkop:


Patnubay sa Malaking Print
Please wait...