រដ្ឋលេខាធិការផ្តល់មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតជាផ្លូវការជាទម្រង់សំឡេង ជាភាសាអង់គ្លេស អេស្ប៉ាញ ចិន ហិណ្ឌូ ជប៉ុន ខ្មែរ កូរ៉េ តាហ្គាឡុក ថៃ និងវៀតណាម។

ដើម្បីស្នើសុំកំណែជាអក្សរពុម្ពធំនៃការណែនាំអំពីព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត សូមបំពេញព័ត៌មាននៅលើទម្រង់បែបបទ ហើយចុចប៊ូតុង "Submit" (បញ្ជូន)។

ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្ត អ្នកអាចបោះពុម្ពសំណុំបែបបទ ហើយផ្ញើសំបុត្រទៅ៖

  • Elections Division
  • Secretary of State
  • 1500 11th Street, 5th Floor
  • Sacramento, CA 95814
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
You have 300 characters left.
You have 300 words left.

កំណត់ចំណាំ៖ ការកុម្ម៉ង់ពុម្ពអក្សរទំហំធំមិនអាចផ្ញើទៅកាន់ ប្រអប់សំបុត្រ

You have 300 characters left.
You have 300 characters left.

ឧទាហរណ៍៖ (111) 222-3333

ឧទាហរណ៍៖ (111) 222-3333

ផ្ញើការណែនាំអំពីព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត (VIG) ជាពុម្ពអក្សរធំសម្រាប់ការ
បោះឆ្នោតខាងក្រោម។ គូសធីកទាំងអស់ដែលអាចអនុវត្តបាន៖


មគ្គុទ្ទេសក៍បោះពុម្ពធំ
Please wait...