Tổng Thư Ký Tiểu Bang cung cấp Hướng Dẫn Thông Tin Chính Thức cho Cử Tri theo định dạng thu âm bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Hoa, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Tagalog, tiếng Thái, và tiếng Việt.

Nêu rõ ngôn ngữ ưu tiên và số lượng bên dưới:

Nếu quý vị muốn, quý vị có thể in mẫu đơn này và gửi qua đường bưu điện đến:

  • Elections Division
  • Secretary of State
  • 1500 11th Street, 5th Floor
  • Sacramento, CA 95814
Thông Tin Liên Lạc
You have 300 characters left.
You have 300 words left.
You have 300 characters left.
You have 300 characters left.

Ví dụ: (111) 222-3333

Ví dụ: (111) 222-3333

Gửi một Hướng dẫn Thông tin dành cho Cử tri (Voter Information Guide hay VIG) bản in chữ lớn cho (các) cuộc bầu cử sau. Đánh dấu tất cả các mục phù hợp:

You have 2 selected options left.

Mẫu đơn đặt hàng âm thanh
Please wait...