The online voter registration tool is currently down for scheduled maintenance. If you have any questions or would like to request a paper voter registration card, please contact our office at 1-800-345-VOTE (8683).

Debido a tareas de mantenimiento, la herramienta de inscripción del votante en línea no está funcionando. Si tiene alguna pregunta o quiere solicitar una tarjeta de inscripción de votante impresa, llame a nuestra oficina al 1-800-232-VOTA (8682).

線上選民登記工具目前關閉維修。如果您有任何問題或想索取紙張選民登記卡,請致電我們的辦公室1-800-339-2857。

ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण उपकरण इस समय अनुसूचित रखरखाव के लिए बंद है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या यदि आप कागज़ी मतदाता पंजीकरण कार्ड के लिए अनुरोध करना चाहेंगे, तो कृपया हमारे कार्यालय से 1-888-345-2692 पर संपर्क करें।

オンライン有権者登録用ツールは定期メンテナンスのため現在休止しています。ご質問がおありの方や紙の有権者登録用紙を入手されたい方は、フリーダイヤル1-800-339-2865まで電話でご連絡ください。

ឧបករណ៍ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមអ៊ិនទ័រណិត បច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានបិទសំរាប់ការថែរក្សា។ បើសិនអ្នកមានសំណួរអ្វី ឬចង់ស្នើសុំក្រដាសប័ណ្ណចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត សូមទាក់ទងការិយាល័យ របស់យើង តាមលេខ 1-888-345-4917។

온라인 유권자 등록 툴이 현재 스케줄 유지보수를 위해 작동이 정지되었습니다. 질문이 있거나, 또는 종이 유권자 등록 카드를 신청하기를 원하시면, 1-866-575-1558으로 저희 사무소에 연락해 주십시오.

Ang kasangkapan para sa online na pagpaparehistro ng botante ay kasalukuyang hindi magagamit para sa nakatakdang gawain sa pagpapanatili. Kung ikaw may mga katanungan o gustong humiling ng isang papel na kard ng pagpaparehistro ng botante, mangyaring tawagan ang aming opisina sa 1-800-339-2957.

ขณะนี้ เครื่องมือขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออนไลน์อยู่ในระหว่างการปิดเพื่อซ่อมบำรุงตามปกติ หากท่านมีคำถามใดๆ หรือต้องการร้องขอบัตรขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เป็นกระดาษ กรุณาติดต่อสำนักงานของเราที่หมายเลข 1-855-345-3933

Phương tiện ghi danh cử tri trên mạng hiện đang ngưng hoạt động để bảo trì theo lịch trình. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc gì hoặc muốn xin thẻ ghi danh cử tri, xin liên lạc với văn phòng của chúng tôi tại số 1-800-339-8163.