วันที่และข้อมูลการเลือกตั้ง

กำหนดเวลาการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนียปี
วันที่เลือกตั้งการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงการขอบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
บัตรเลือกตั้งที่กรอกแล้ว
รวมทั้งบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียง
ทางไปรษณีย์

November 6, 2018

7:00 a.m. to 8:00 p.m.

General Election

Online or Postmark by
October 22, 2018

or

You can “conditionally” register and vote at your county elections office after the 15-day voter registration deadline.

Must arrive by
October 30, 2018
Personally delivered ballots: Must be delivered
by close of polls on November 6, 2018;
Mailed ballots: Must be postmarked on or before
November 6, 2018, and received by your county
elections office no later than November 9, 2018.

สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงคนหนึ่ง

คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียง