วันที่และข้อมูลการเลือกตั้ง

กำหนดเวลาการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนียปี
วันที่เลือกตั้งการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงการขอบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
บัตรเลือกตั้งที่กรอกแล้ว
รวมทั้งบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียง
ทางไปรษณีย์

March 3, 2020

7:00 a.m. to 8:00 p.m.

Presidential Primary Election

Online or Postmark by
February 18, 2020

or

You can “conditionally” register and vote at your county elections office after the 15-day voter registration deadline.

Must arrive by February 25, 2020 Personally delivered ballots: Must be delivered by close of polls on March 3, 2020; Mailed ballots: Must be postmarked on or before March 3, 2020, and received by your county elections office no later than March 6, 2020.

สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงคนหนึ่ง

คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียง