Ghi Danh Bỏ PhiếuĐể bắt đầu, hãy xem các điều kiện bỏ phiếu để biết quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu tại California hay không.

Cư dân tại California phải ghi danh bỏ phiếu ít nhất là 15 ngày trước Ngày Bầu Cử. Muốn biết về ngày này và những ngày hạn cuối quan trọng khác về bầu cử, hãy đến Ngày Bầu Cử và Tài Nguyên Trợ Giúp Bầu Cử.

Sau khi ghi danh, quý vị có thể bỏ phiếu trong tất cả các cuộc bầu cử tiểu bang và địa phương. Quý vị không cần ghi danh bỏ phiếu lại trừ phi quý vị dọn nhà sang địa chỉ mới, đổi tên hoặc đổi chính đảng của mình.

Làm thế nào để quý vị ghi danh bỏ phiếu trước ngày hạn cuối?

Muốn nhận đơn ghi danh cử tri do Tổng Thư Ký Tiểu Bang gửi qua đường bưu điện, hãy gọi đường dây hotline miễn phí cho cử tri tại số (800) 339-8163.

Tôi chứng minh căn cước của mình như thế nào khi ghi danh bỏ phiếu?

Đơn ghi danh cử tri hỏi số bằng lái xe hoặc thẻ căn cước California của quý vị, hoặc quý vị có thể dùng bốn số cuối của thẻ An Sinh Xã Hội. Nếu không có bằng lái xe, thẻ căn cước California hoặc thẻ An Sinh Xã Hội, quý vị có thể để trống chỗ đó. Viên chức bầu cử quận sẽ chỉ định một số sẽ được dùng làm số căn cước cử tri của quý vị.

Ai có thể ghi danh và bỏ phiếu ở đâu sau ngày hạn cuối?

Luật tiểu bang cho phép một số người ghi danh và bỏ phiếu ngay cả khi họ chưa hội đủ điều kiện cho đến sau ngày hạn cuối ghi danh cử tri.Cử Tri Mới
Hãy Ghi Danh BỎ PHIẾU