Các Ngày và Tài Nguyên Bầu CửCác Thời Hạn Bầu Cử Tại California
Ngày Bầu Cử Ghi Danh Cử Tri Xin Lá Phiếu
Bầu Bằng Thư
Các Lá Phiếu Đã Điền,
Kể Cả Lá Phiếu Bầu Bằng Thư
December 9, 2014
(SD 35 Special Primary Election)
Postmark by
November 24, 2014
Must arrive by
December 2, 2014
Must arrive by
8:00 p.m. on
December 9, 2014
June 7, 2016
(Presidential Primary Election)
Postmark by
May 23, 2016
Must arrive by
May 31, 2016
Must be postmarked by
June 7, 2016


Các Quyền của Quý Vị trong vai trò Cử Tri

Các Tập Hướng Dẫn Cử Tri


Cử Tri Mới
Hãy Ghi Danh BỎ PHIẾU