Cử Tri MớiCám ơn quý vị có ý muốn làm cử tri tại California!

Trong cương vị cử tri, quý vị giúp quyết định ai sẽ lãnh đạo chúng ta. Quý vị lên tiếng về các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của tiểu bang và đất nước chúng ta. Mỗi lần quý vị sử dụng quyền bầu cử quý giá của mình là nền dân chủ của chúng ta càng vững mạnh thêm.

Quý vị có thể tìm tất cả các mẫu đơn và chi tiết quý vị cần để trở thành cử tri tại California bằng cách chọn các đề tài ở bên trái trang này.

Nếu quý vị chưa bao giờ đi bầu tại California, hoặc đã dọn nhà kể từ khi bỏ phiếu lần trước, hãy chọn "Ghi Danh Bỏ Phiếu".

Muốn nộp đơn xin bỏ phiếu bằng thư, hãy chọn "Bỏ Phiếu Ở Đâu và Như Thế Nào". Nếu quý vị muốn bỏ phiếu tại phòng phiếu địa phương của mình, trang đó sẽ cho quý vị biết phải đem theo những gì khi quý vị đi bỏ phiếu lần đầu.

Muốn có thêm hỗ trợ cho cử tri bằng tiếng Việt, xin gọi đường dây thường trực miễn phí của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại số (800) 339-8163.Add This Button to your Website!

Election Information button. My Voice. My Choice. My Vote.

Visit our help page to find out how!Cử Tri Mới
Hãy Ghi Danh BỎ PHIẾU


Add these
buttons to your
website! Click on each
button to find out how.


New Voters

New Voters - Spanish

New Voters - Chinese

New Voters - Hindi

New Voters - Japanese

New Voters - Khmer

New Voters - Korean

New Voters - Tagalog

New Voters - Thai

New Voters - Vietnamese