วันที่และข้อมูลการเลือกตั้งกำหนดเวลาการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนียปี
วันที่เลือกตั้ง การขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง การขอบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
บัตรเลือกตั้งที่กรอกแล้ว
รวมทั้งบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียง
ทางไปรษณีย์
December 9, 2014
(SD 35 Special Primary Election)
Postmark by
November 24, 2014
Must arrive by
December 2, 2014
Must arrive by
8:00 p.m. on
December 9, 2014
June 7, 2016
(Presidential Primary Election)
Postmark by
May 23, 2016
Must arrive by
May 31, 2016
Must be postmarked by
June 7, 2016


สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงคนหนึ่ง

คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียง
ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่
ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่