Mga Petsa at Tagatulong sa HalalanMga Huling Araw sa Halalan sa California
Petsa ng Halalan Pagpaparehistro ng Botante Paghiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo Mga Kinumpletong Balota,
Kabilang ang mga Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
December 9, 2014
(SD 35 Special Primary Election)
Postmark by
November 24, 2014
Must arrive by
December 2, 2014
Must arrive by
8:00 p.m. on
December 9, 2014
June 7, 2016
(Presidential Primary Election)
Postmark by
May 23, 2016
Must arrive by
May 31, 2016
Must be postmarked by
June 7, 2016


Ang Iyong mga Karapatan Bilang Botante

Mga Patnubay na Impormasyon Para sa Botante


Bagong Botante
Bagong Botante