Mga Petsa at Tagatulong sa HalalanMga Huling Araw sa Halalan sa California
Petsa ng Halalan Pagpaparehistro ng Botante Paghiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo Mga Kinumpletong Balota,
Kabilang ang mga Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
June 3, 2014
(Statewide Direct Primary Election)
Postmark by
May 19, 2014
Must arrive by
May 27, 2014
Must arrive by
8:00 p.m. on
June 3, 2014
November 4, 2014
(General Election)
Postmark by
October 20, 2014
Must arrive by
October 28, 2014
Must arrive by
8:00 p.m. on
November 4, 2014


Ang Iyong mga Karapatan Bilang Botante

Mga Patnubay na Impormasyon Para sa Botante


Bagong Botante
Register To Vote Online