Mga Bagong BotanteSalamat sa iyong interes na maging botante ng California!

Bilang botante, tumutulong kang magpasiya kung sino ang mamumuno sa atin. Ipinaririnig mo ang iyong tinig sa mahahalagang isyu na nakakaapekto sa hinaharap ng ating estado at bansa. Tuwing ginagamit mo ang iyong mahalagang karapatang bumoto, ang ating demokrasya ay nagiging mas malakas.

Mahahanap mo ang lahat ng porma at impormasyon na kailangan mo upang maging isang botante ng California sa pamamagitan ng pagpili mula sa mga paksa sa kaliwang panig ng pahinang ito.

Kung hindi ka pa nakaboto sa California, o lumipat mula nang huling pagkakataon na bumoto ka, piliin ang "Pagpaparehistro para Makaboto."

Upang mag-aplay para makaboto sa pamamagitan ng koreo, piliin ang "Saan at Paano ang Pagboto." Kung gusto mong bumoto sa iyong lokal na lugar ng botohan, ang kaparehong pahina ay magsasabi sa iyo kung ano ang dadalhin kapag boboto ka sa unang pagkakataon.

Para sa karagdagang tulong sa botante sa wikang Tagalog, tawagan ang walang-bayad na nakahandang linya ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957.Add This Button to your Website!

Election Information button. My Voice. My Choice. My Vote.

Visit our help page to find out how!Bagong Botante
Bagong Botante


Add these
buttons to your
website! Click on each
button to find out how.


New Voters

New Voters - Spanish

New Voters - Chinese

New Voters - Hindi

New Voters - Japanese

New Voters - Khmer

New Voters - Korean

New Voters - Tagalog

New Voters - Thai

New Voters - Vietnamese