អ្នកណាអាចបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ដើម្បីចុះឈ្នោះបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា អ្នកត្រូវតែ :
អ្នកបោះឆ្នោតថ្មី
អ្នកបោះឆ្នោតថ្មី