កាលបរិច្ឆេទការបោះឆ្នោត និងធនធានពេលកំណត់ការបោះឆ្នោត រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ឆ្នាំ
កាលបរិច្ឆេទការបោះឆ្នោត ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត សំណើសន្លឹកឆ្នោត
បោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ
សន្លឹកឆ្នោតសព្វគ្រប់​ រួមមាន
សន្លឹកឆ្នោត បោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ
December 9, 2014
(SD 35 Special Primary Election)
Postmark by
November 24, 2014
Must arrive by
December 2, 2014
Must arrive by
8:00 p.m. on
December 9, 2014
June 7, 2016
(Presidential Primary Election)
Postmark by
May 23, 2016
Must arrive by
May 31, 2016
Must be postmarked by
June 7, 2016


សិទ្ឋិរបស់អ្នក ឋានៈជាអ្នកបោះឆ្នោត

ព័ត៌មានណែនាំអ្នកបោះឆ្នោត
អ្នកបោះឆ្នោតថ្មី
អ្នកបោះឆ្នោតថ្មី