អ្នកបោះឆ្នោតថ្មីយើងសូមអរគុណអ្នក ចំពោះចំណង់របស់អ្នក ធ្វើជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា!

ឋានៈជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ អ្នកជួយសំរេចថាអ្នកណានឹងដឹកនាំយើង។ អ្នកបញ្ចេញសំឡេងរបស់អ្នក ឲ្យគេបានឮអំពីរឿងរ៉ាវសំខាន់ៗ ដែលប៉ះពាល់ដល់អនាគតនៃរដ្ឋ និងប្រជាជាតិរបស់យើង។ រៀងរាល់ពេលអ្នកប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នកដ៏មានតម្លៃ ដើម្បីបោះឆ្នោត លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងលូតលាស់ខ្លាំងឡើង។

អ្នកអាចរកឃើញក្រដាសបំពេញ និងព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីឲ្យក្លាយជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ដោយជ្រើសរើសប្រធានបទនៅចំហៀងខាងឆ្វេងនៃទំព័រនេះ។

បើសិនអ្នកមិនដែលបានបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាទេ ឬអ្នកបានផ្លាស់ទីលំនៅ ចាប់តាំងពីពេលអ្នកបានបោះឆ្នោតជាលើកចុងក្រោយ សូមជ្រើស "ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត"។

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ សូមជ្រើស "ទីកន្លែង និងរបៀបបោះឆ្នោត"។ ផ្ទុយទៅវិញ បើសិនអ្នកចង់បោះឆ្នោតនៅតាមកន្លែងបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ទំព័រដូចគ្នានោះនឹងប្រាប់អ្នកនូវអ្វីៗដែលអ្នកត្រូវយកមក នៅពេលអ្នកបោះឆ្នោតជាលើកដំបូង។

សំរាប់ជំនួយអ្នកបោះឆ្នោតជាភាសារបស់អ្នក ទូរស័ព្ទទៅលេខឥតចេញថ្លៃ លេខពិសេសសំរាប់អ្នកបោះឆ្នោតAdd This Button to your Website!

Election Information button. My Voice. My Choice. My Vote.

Visit our help page to find out how!

អ្នកបោះឆ្នោតថ្មី
អ្នកបោះឆ្នោតថ្មី

បន្ថែមឡេវទាំងនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ទៅវ៉ឹបសៃត៍របស់អ្នក!
ចុចឡេវនិមួយៗ​​​
ដើម្បីឲ្យដឹងរបៀប។
Add these
buttons to your
website! Click on each
button to find out how.


New Voters

New Voters - Spanish

New Voters - Chinese

New Voters - Hindi

New Voters - Japanese

New Voters - Khmer

New Voters - Korean

New Voters - Tagalog

New Voters - Thai

New Voters - Vietnamese