วันที่และข้อมูลการเลือกตั้ง

กำหนดเวลาการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนียปี
วันที่เลือกตั้งการขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงการขอบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
บัตรเลือกตั้งที่กรอกแล้ว
รวมทั้งบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียง
ทางไปรษณีย์
April 4, 2017,
Congressional District 34 - Special Election

7:00 a.m. to 8:00 p.m.
Online or Postmark by
March 20, 2017
Must arrive by
March 28, 2017
Personally delivered ballots: Must be delivered
by close of polls on April 4, 2017;
Mailed ballots: Must be postmarked on or before
April 4, 2017, and received by your county
elections office no later than April 7, 2017.
June 5, 2018,
Statewide Direct Primary Election

7:00 a.m. to 8:00 p.m.
Online or Postmark by
May 21, 2018
Must arrive by
May 29, 2018
Personally delivered ballots: Must be delivered
by close of polls on June 5, 2018;
Mailed ballots: Must be postmarked on or before
June 5, 2018, and received by your county
elections office no later than June 8, 2018.

สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงคนหนึ่ง

คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียง