Mga Petsa at Tagatulong sa Halalan

Mga Huling Araw sa Halalan sa California
Petsa ng HalalanPagpaparehistro ng BotantePaghiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng KoreoMga Kinumpletong Balota, 
Kabilang ang mga Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
April 4, 2017,
Congressional District 34 - Special Election

7:00 a.m. to 8:00 p.m.
Online or Postmark by
March 20, 2017
Must arrive by
March 28, 2017
Personally delivered ballots: Must be delivered
by close of polls on April 4, 2017;
Mailed ballots: Must be postmarked on or before
April 4, 2017, and received by your county
elections office no later than April 7, 2017.
June 5, 2018,
Statewide Direct Primary Election

7:00 a.m. to 8:00 p.m.
Online or Postmark by
May 21, 2018
Must arrive by
May 29, 2018
Personally delivered ballots: Must be delivered
by close of polls on June 5, 2018;
Mailed ballots: Must be postmarked on or before
June 5, 2018, and received by your county
elections office no later than June 8, 2018.

Ang Iyong mga Karapatan Bilang Botante

Mga Patnubay na Impormasyon Para sa Botante