Các Ngày và Tài Nguyên Bầu CửCác Thời Hạn Bầu Cử Tại California
Ngày Bầu Cử Ghi Danh Cử Tri Xin Lá Phiếu
Bầu Bằng Thư
Các Lá Phiếu Đã Điền,
Kể Cả Lá Phiếu Bầu Bằng Thư
November 4, 2014
(General Election)
Postmark by
October 20, 2014
Must arrive by
October 28, 2014
Must arrive by
8:00 p.m. on
November 4, 2014
December 9, 2014
(SD 35 Special Primary Election)
Postmark by
November 24, 2014
Must arrive by
December 2, 2014
Must arrive by
8:00 p.m. on
December 9, 2014


Các Quyền của Quý Vị trong vai trò Cử Tri

Các Tập Hướng Dẫn Cử Tri


Cử Tri Mới
Hãy Ghi Danh BỎ PHIẾU