วันที่และข้อมูลการเลือกตั้งกำหนดเวลาการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนียปี
วันที่เลือกตั้ง การขึ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง การขอบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
บัตรเลือกตั้งที่กรอกแล้ว
รวมทั้งบัตรเลือกตั้ง
เพื่อลงคะแนนเสียง
ทางไปรษณีย์
November 4, 2014
(General Election)
Postmark by
October 20, 2014
Must arrive by
October 28, 2014
Must arrive by
8:00 p.m. on
November 4, 2014
December 9, 2014
(SD 35 Special Primary Election)
Postmark by
November 24, 2014
Must arrive by
December 2, 2014
Must arrive by
8:00 p.m. on
December 9, 2014


สิทธิ์ของคุณในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงคนหนึ่ง

คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสำหรับผู้ลงคะแนนเสียง
ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่
ผู้ลงคะแนนเสียงรายใหม่