Mga Petsa at Tagatulong sa HalalanMga Huling Araw sa Halalan sa California
Petsa ng Halalan Pagpaparehistro ng Botante Paghiling ng Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo Mga Kinumpletong Balota,
Kabilang ang mga Balota ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
November 4, 2014
(General Election)
Postmark by
October 20, 2014
Must arrive by
October 28, 2014
Must arrive by
8:00 p.m. on
November 4, 2014
December 9, 2014
(SD 35 Special Primary Election)
Postmark by
November 24, 2014
Must arrive by
December 2, 2014
Must arrive by
8:00 p.m. on
December 9, 2014


Ang Iyong mga Karapatan Bilang Botante

Mga Patnubay na Impormasyon Para sa Botante


Bagong Botante
Bagong Botante