កាលបរិច្ឆេទការបោះឆ្នោត និងធនធានពេលកំណត់ការបោះឆ្នោត រដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ឆ្នាំ
កាលបរិច្ឆេទការបោះឆ្នោត ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត សំណើសន្លឹកឆ្នោត
បោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ
សន្លឹកឆ្នោតសព្វគ្រប់​ រួមមាន
សន្លឹកឆ្នោត បោះឆ្នោត-តាម-សំបុត្រ
November 4, 2014
(General Election)
Postmark by
October 20, 2014
Must arrive by
October 28, 2014
Must arrive by
8:00 p.m. on
November 4, 2014
December 9, 2014
(SD 35 Special Primary Election)
Postmark by
November 24, 2014
Must arrive by
December 2, 2014
Must arrive by
8:00 p.m. on
December 9, 2014


សិទ្ឋិរបស់អ្នក ឋានៈជាអ្នកបោះឆ្នោត

ព័ត៌មានណែនាំអ្នកបោះឆ្នោត
អ្នកបោះឆ្នោតថ្មី
អ្នកបោះឆ្នោតថ្មី