អ្នកបោះឆ្នោតថ្មីយើងសូមអរគុណអ្នក ចំពោះចំណង់របស់អ្នក ធ្វើជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា!

ឋានៈជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ អ្នកជួយសំរេចថាអ្នកណានឹងដឹកនាំយើង។ អ្នកបញ្ចេញសំឡេងរបស់អ្នក ឲ្យគេបានឮអំពីរឿងរ៉ាវសំខាន់ៗ ដែលប៉ះពាល់ដល់អនាគតនៃរដ្ឋ និងប្រជាជាតិរបស់យើង។ រៀងរាល់ពេលអ្នកប្រើសិទ្ធិរបស់អ្នកដ៏មានតម្លៃ ដើម្បីបោះឆ្នោត លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងលូតលាស់ខ្លាំងឡើង។

អ្នកអាចរកឃើញក្រដាសបំពេញ និងព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការ ដើម្បីឲ្យក្លាយជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ដោយជ្រើសរើសប្រធានបទនៅចំហៀងខាងឆ្វេងនៃទំព័រនេះ។

បើសិនអ្នកមិនដែលបានបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ាទេ ឬអ្នកបានផ្លាស់ទីលំនៅ ចាប់តាំងពីពេលអ្នកបានបោះឆ្នោតជាលើកចុងក្រោយ សូមជ្រើស "ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត"។

ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ សូមជ្រើស "ទីកន្លែង និងរបៀបបោះឆ្នោត"។ ផ្ទុយទៅវិញ បើសិនអ្នកចង់បោះឆ្នោតនៅតាមកន្លែងបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ទំព័រដូចគ្នានោះនឹងប្រាប់អ្នកនូវអ្វីៗដែលអ្នកត្រូវយកមក នៅពេលអ្នកបោះឆ្នោតជាលើកដំបូង។

សំរាប់ជំនួយអ្នកបោះឆ្នោតជាភាសារបស់អ្នក ទូរស័ព្ទទៅលេខឥតចេញថ្លៃ លេខពិសេសសំរាប់អ្នកបោះឆ្នោតAdd This Button to your Website!

Election Information button. My Voice. My Choice. My Vote.

Visit our help page to find out how!

អ្នកបោះឆ្នោតថ្មី
Register To Vote Online

បន្ថែមឡេវទាំងនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ទៅវ៉ឹបសៃត៍របស់អ្នក!
ចុចឡេវនិមួយៗ​​​
ដើម្បីឲ្យដឹងរបៀប។
Add these
buttons to your
website! Click on each
button to find out how.


New Voters

New Voters - Spanish

New Voters - Chinese

New Voters - Hindi

New Voters - Japanese

New Voters - Khmer

New Voters - Korean

New Voters - Tagalog

New Voters - Thai

New Voters - Vietnamese